หมวดทดสอบคำศัพท์

หมวดเนื้อหา

เว็บไซต์
ทดสอบคำศัพท์ทั่วไป

-http://a4esl.org/q/h/vocabulary.html

-http://a4esl.org/q/j/dt/fb-2000-01.html

-http://esl.about.com/library/quiz/blvocabularyquiz.htm

-http://esl.fis.edu/vocab/index.htm

-http://tinyurl.com/5t9hk

-http://www.ablongman.com/html/long_licklider_vocabulary_2
-http://www.englishpage.com/vocabulary/vocabulary.html
-http://www.insightin.com/test/test.phtml

-http://www.lclark.edu/~krauss/toppicks/vocabulary.html

-http://www.yourdictionary.com/crossword/wodx/wotd01.html

ทดสอบเรื่อง collocation

-http://iteslj.org/links/search.cgi?query=collocation

-http://esl.about.com/library/vocabulary/blcollocation_5.htm

หมวดรวม Link เกี่ยวกับคำศัพท์ ไม่ทำ

-http://esl.about.com/od/advancedvocabulary

-http://www.elcamino.cc.ca.us/Faculty/dgross/vocabo.htm