งบประมาณ

    นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศและค่าใช้จ่ายในการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ ของคณะ หลักสูตรต่าง ๆ โดยจำแนกตามปีงบประมาณ