แนะนำหนังสือมุม สสส.


สุรเกียรติ อาชานานุภาพ. (2559). อยากสุขภาพดีต้องมี 3อ. อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ : สำหรับ
    วัยทำงาน. กรุงเทพฯ : โครงการจัดการความรู้สุขภาพผ่านสื่อและเทคโนโลยีออนไลน์ มูลนิธิหมอ
    ชาวบ้าน. เลขหมู่ WB327 อ462

    พฤติกรรมการใช้ชีวิตหรือดำเนินชีวิตใน 3 เรื่องได้แก่อาหาร การออกกำลังกายและอารมณ์หรือ
เรียกย่อๆว่า “3 อ.” นับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมาก โดยเฉพาะกับวัยทำงาน ที่จะต้องใช้ชีวิตแบบเร่งรีบ
ในทุก ๆ วัน ส่งผลให้ สุขภาพร่างกายที่เหนื่อยล้า หรือแม้แต่การรับประทานอาหาร ที่ไม่ตรงตามเวลา
และไม่มีประโยชน์ รวมถึงปัจจัยทางอารมณ์ที่ก่อให้เกิดความเครียด ซึ่งปัจจัยหลักๆ เหล่านี้ล้วน
เป็นที่มาของโรคต่างๆ และการบั่นทอนสุขภาพของคนทำงาน หนังสือเล่มนี้ จึงเรียบเรียงเนื้อหา
เกี่ยวกับอาหารและโภชนาการสำหรับวัยทำงาน สุขภาพดีในที่ทำงาน ทำได้ไม่ยากอย่างที่คิด
และการดูแลจิตใจในวัยทำงาน