แนะนำหนังสือมุม สสส.


ฑิชาธร กลั่นเกสร. (2563). IM : คือ-อยู่-เป็น. กรุงเทพฯ : โครงการนักสื่อสารสุขภาวะ สาธารณศึกษา.
    เลขหมู่ AC158 อ975

    หนังสือที่เล่าเรื่องราวการเดินทางของนักเรียนรู้ 88 ชีวิต ทั้งการสำรวจ การตั้งคำถาม การค้นหาคำตอบ
และการสื่อสารสะท้อนคิด ที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆ จากเหนือจรดใต้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากพื้นที่
ที่มีความแตกต่างหลากหลายทั้งในบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เป็นการเรียนรู้ที่เติบโตขึ้น
จากการเชื่อมต่อกันของผู้คน เชื่อมต่อกันด้วยความเป็นมนุษย์ เป็นทั้งความหมายและคุณค่าที่เราต่างมีร่วมกัน