แนะนำหนังสือมุม สสส.


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.). ( 2557). ดื่ม--ดับ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
    ดื่มแค่ไหนก็ไม่ปลอดภัย
. กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ สร้างเสริมสุขภาพ สสส.
    เลขหมู่ HV5135 ด74

    เป็นหนังสือที่รวบรวมข้อมูลจากการจัดสร้างนิทรรศการรณรงค์ ลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ภายใต้แนวคิด “เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดื่มแค่ไหนก็ไม่ปลอดภัย” เพื่อสะท้อนปัญหาและพิษภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้น
จากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และนำเสนอความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้อง เพื่อสร้างการรับรู้และความตระหนัก
ถึงผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีต่อสังคมผ่านประสบการณ์เสมือนในรูปแบบต่างๆ อันจะนำ
ไปสู่การปรับทัศนคติ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชานไทย ไปสู่การลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์