แนะนำหนังสือมุม สสส.


สุรเกียรติ อาชานานุภาพ. (2559). อยากสุขภาพดีต้องมี 3อ. อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ : สำหรับ
    วัยรุ่น
. กรุงเทพฯ : โครงการจัดการความรู้สุขภาพผ่านสื่อและเทคโนโลยีออนไลน์ มูลนิธิหมอ
    ชาวบ้าน. เลขหมู่ WB327 อ463

    ปัจจัยที่สำคัญมากต่อการมีสุขภาพดีหรือไม่ดีของเราแต่ละคนในทุกเพศและทุกวัยคือพฤติกรรมการ
ใช้ชีวิตหรือดำเนินชีวิตใน 3 เรื่องได้แก่อาหาร การออกกำลังกายและอารมณ์หรือเรียกย่อๆว่า “3 อ.”
ซึ่งการมีพฤติกรรมสุขภาพทั้ง 3อ. จึงเป็นเรื่องที่สามารถทำได้ ถ้าเรามีฉันทะและวิริยะกล่าวคือมีความรัก
ความมุ่งมั่นที่จะทำ การมีสุขภาพดีจะเกิดได้ไม่ยากกับทุกคน หนังสือเล่มนี้ จึงเรียบเรียงเนื้อหาเกี่ยวกับ
โภชนาการในวัยรุ่น วัยรุ่นกับความสูงที่สมวัย ห่างไกลโรคอ้วน และวัยรุ่นกับอารมณ์ตามช่วงวัย