แนะนำหนังสือมุม สสส.


สุรเกียรติ อาชานานุภาพ. (2559). อยากสุขภาพดีต้องมี 3อ. อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ : สำหรับ
    วัยสูงอาย
ุ. กรุงเทพฯ : โครงการจัดการความรู้สุขภาพผ่านสื่อและเทคโนโลยีออนไลน์ มูลนิธิหมอ
    ชาวบ้าน. เลขหมู่ WB327 อ464

    การดูแลผู้สูงอายุ ต้องให้ความสำคัญและใส่ใจในทุกด้าน ทั้งอาหารการกิน วิธีการออกกำลังกาย และ
ภาวะทางอารมณ์ที่ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายและการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุเอง ดังนั้นปัจจัยที่สำคัญ
ต่อการมีสุขภาพดีหรือไม่ดีของแต่ละคน ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้ชีวิตหรือดำเนินชีวิตใน 3 เรื่องคือ
อาหาร ออกกำลังกาย และอารมณ์ หนังสือเล่มนี้ จึงเรียบเรียงเนื้อหาเกี่ยวกับ อาหารและโภชนาการ
สำหรับผู้สูงอายุ การออกกำลังกายอย่างสมวัยในผู้สูงอายุ การดูแลด้านอารมณ์ และโรคที่พบบ่อย
ในผู้สูงอายุ