กลไกอาเซียน

เนื้อหา เว็บไซต์
โครงสร้างอาเซียน

-http://www.mfa.go.th/internet/document/5780.pdf

-http://www.bic.moe.go.th/index.php?id=51
-http://thainews.prd.go.th/small_head/ASEAN2011/asean_about2.html
-http://th.wikipedia.org/wiki
กลไกระดับประเทศ -http://www.mfa.go.th/web/3020.php?sid=4436