สำนักหอสมุดให้บริการออนไลน์


    สำนักหอสมุดไม่สามารถให้บริการใช้พื้นที่ได้ถึงวันที่ 17 มกราคม 2564 อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 สำนักหอสมุดให้บริการออนไลน์ ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูล ของสำนักหอสมุดได้ทุกที ทุกเวลา.