เลขาธิการอาเซียน

เนื้อหา เว็บไซต์
เลขาธิการอาเซียน

-http://www.aseansec.org/22463.htm

-http://th.wikipedia.org
-http://www.mfa.go.th/internet/information/21817.pdf