ประเทศคู่เจรจา

ประเทศ เว็บไซต์
เครือรัฐออสเตรเลีย -http://www.mfa.go.th/web/479.php?id=21
แคนาดา -http://www.mfa.go.th/web/479.php?id=53
ญี่ปุ่น -http://www.mfa.go.th/web/479.php?id=133
นิวซีแลนด์ -http://www.mfa.go.th/web/479.php?id=187
รัสเซีย -http://www.mfa.go.th/web/479.php?id=230
สหภาพยุโรบ -http://www.mfa.go.th/internet/document/686.pdf
สหรัฐอเมริกา -http://www.mfa.go.th/web/479.php?id=266
สาธารณรัฐเกาหลี -http://www.mfa.go.th/web/479.php?id=145
สาธารณรัฐประชาชนจีน -http://www.mfa.go.th/web/479.php?id=63
สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน -http://www.mfa.go.th/web/479.php?id=378
สาธารณรัฐอินเดีย -http://www.mfa.go.th/web/479.php?id=125

ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียน-

แคนาดา

-http://www.mfa.go.th/internet/document/6172.pdf

ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียน-

จีน

-http://www.mfa.go.th/internet/document/6169.pdf

ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียน-

ญี่ปุ่น

-http://www.mfa.go.th/internet/document/6168.pdf

ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียน-

นิวซีแลนด์

-http://www.mfa.go.th/internet/document/6167.pdf

ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียน-

สาธารณรัฐเกาหลี

-http://www.mfa.go.th/internet/document/6169.pdf

ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียน-

สหประชาชาติ

-http://www.mfa.go.th/internet/document/6178.pdf

ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียน-

สหภาพยุโรบ

-http://www.mfa.go.th/internet/document/6177.pdf

ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียน-

สหรัฐ

-http://www.mfa.go.th/internet/document/6173.pdf

ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียน-

อินเดีย

-http://www.mfa.go.th/internet/document/6171.pdf

ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียน-

ออสเตรเลีย

-http://www.mfa.go.th/internet/document/6166.pdf

ความร่วมมือในเวที

การประชุมสุดยอด

เอเซียนตะวันออก

-http://www.mfa.go.th/internet/document/6176.pdf
อาเซียนบวกสาม -http://www.mfa.go.th/internet/document/6175.pdf