เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง


       เว็บไซต์หน่วยงานต่างๆ ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ 5ส

      <> กรมทางหลวง
      <> กองแผนงานสำนักงานอธิการบดี ม.สงขลานครินทร์
      <> กิจกรรม 5 ส. smart office
      <> คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
      <> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
      <> คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
      <> คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
      <> จป.ดอทคอม
      <> ภาควิชาวิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
      <> มุสลิมไทยโพสต์
      <> โรงพยาบาลรามัน
      <> ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
      <> สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
      <> สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
      <> สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
      <> สำนักชลประทานที่ 1-17
      <> สำนักวิชาการวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
      <> สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
      <> ส่วนอาคารและสถานที่ สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
      <> GotoKnow
      <> OKnation
      <> People Value