การตรวจเยี่ยมโชนพื้นที่


       การตรวจประเมินกิจกรรม 5ส เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม 5ส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตาม
ผลงานของผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจกรรม 5 ส โดยมีแบบการประเมินผลการตรวจสอบกิจกรรม
5ส สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งมีคณะอนุกรรมการฯ ทำการตรวจสอบและประเมินผล
โดยมีความมุ่งหวังให้หน่วยงานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อเชื่อมโยงสู่การพัฒนาในขั้นตอน
ต่อไป การตรวจเยี่ยมโซนพื้นที่มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

การเตรียมก่อนการตรวจ

             <>  จัดทำแผนการตรวจโดยคณะอนุกรรมการฯ ได้จัดให้มีการจัดทำแผนการตรวจพื้นที่
1 ครั้ง

             <>  กำหนดวันและเวลาในการตรวจ

             <>  ทำจดหมายแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบถึงช่วง วัน เวลา ในการตรวจ

ขั้นตอนในวันที่ตรวจ

             <>  ในวันที่ตรวจคณะอนุกรรมการฯ จะมีการประชุม เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจร่วมกัน
ก่อนที่จะเดินตรวจตามพื้นที่ที่กำหนด

             <>  ในการเดินตรวจพื้นที่จะดูจากมาตรฐานประจำแต่ละโซนพื้นที่โดยจะตรวจตามมาตรฐานกลาง

             <>  บันทึกการประเมินผลการตรวจ ข้อดี ข้อเสนอแนะ และข้อควรปรับปรุงให้ได้ตามมาตรฐานกลางลงในแบบฟอร์ม

การดำเนินการหลังการตรวจ

             <>  ประชุมสรุปการประเมินผลการตรวจในแต่ละวันและแต่ละพื้นที่

             <>  รวบรวมและสรุปการประเมินผลการตรวจ รวมทั้งข้อดี ข้อเสนอแนะ ข้อควร
ปรับปรุงให้ได้ตามมาตรฐานกลางจากคณะอนุกรรมการฯ

             <>  ทำจดหมายส่งการประเมินผลการตรวจ เยี่ยมโซนให้แต่ละกลุ่มพื้นที่

             <>  ทำจดหมายและรายงานสรุปการประเมินผลการตรวจ เยี่ยมโซนพื้นที่ให้ประธาน
คณะกรรมการอำนวยการฯ

             <>  จัดทำประกาศนียบัตรและจัดหารางวัลสำหรับกลุ่มพื้นที่เพื่อเป็นกำลังใจในการ
ปฏิบัติงาน