คณะอนุกรรมการกิจกรรม 5ส


       เพื่อให้การดำเนินงานในโครงการกิจกรรม 5ส สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิตเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและสามารถดำเนินงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะิอนุกรรมการ
โครงการกิจกรรม 5ส เป็นประจำทุกปี

        คณะอนุกรรมการกิจกรรม 5ส ประจำปีการศึกษา 2556
        คณะอนุกรรมการกิจกรรม 5ส ประจำปีการศึกษา 2555