มาตรฐาน


       คณะอนุกรรมการกิจกรรม 5ส ได้กำหนดมาตรฐานกลางเพื่อให้การดำเนินกิจกรรม 5ส ของ
สำนักหอสมุดมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามแผนที่กำหนดไว้

        มาตรฐานกลางกิจกรรม 5ส สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปีการศึกษา 2555