รายงานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส


       คณะอนุกรรมการกิจกรรม 5ส ได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรม 5ส
ของสำนักหอสมุดเพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
        รายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส ประจำปีการศึกษา 2556
        รายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส ประจำปีการศึกษา 2555
        รายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส ประจำปีการศึกษา 2554
        รายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส ประจำปีการศึกษา 2553
        รายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส ประจำปีการศึกษา 2552
        รายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส ประจำปีการศึกษา 2550
        รายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส ประจำปีการศึกษา 2549