นโยบาย


       สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการนำกิจกรรม 5 ส ซึ่งประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย มาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากร ระบบงาน และสภาพแวดล้อมของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิตให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดให้มีนโยบาย 5ส ดังนี้

      1.พัฒนาการดำเนินกิจกรรม 5ส ให้เป็นกลไกหนึ่งในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพสำนัก
หอสมุด
       2.ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของสำนักหอสมุดมีความรู้ความเข้าใจ และดำเนินกิจกรรม
5ส โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ที่จะต้องทำอย่างต่อเนื่องและปรับปรุงให้ดีขึ้นตลอดไป
       3.ให้ทุกแผนกในสำนักหอสมุดนำกิจกรรม 5ส ไปดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องให้บรรลุเป้าหมายครบทั้ง 5 กิจกรรม
       4.ผู้บริหารสำนักหอสมุดทุกระดับต้องให้การสนับสนุน ส่งเสริม กำกับและดูแลให้การดำเนินกิจกรรม 5ส ของสำนักหอสมุดบรรลุตามแผนปฏิบัติงานกิจกรรม 5ส และเป้าหมายที่กำหนดไว้
       5.ให้หัวหน้าแผนกและคณะอนุกรรมการกิจกรรม 5ส รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมต่อคณะกรรมการ อำนวยการกิจกรรม 5ส เพื่อให้แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยทุก 4 เดือน
       6.ให้รางวัลพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรม 5ส ตามแผนการดำเนินงานและ
มาตรฐานที่กำหนดไว้

วัตถุประสงค์


       1.เสริมสร้างให้กิจกรรม 5ส เป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมสนับสนุนให้การดำเนินประกัน
คุณภาพการปฏิบัติงานของสำนักหอสมุดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
       2.ส่งเสริมให้ทุกแผนกของสำนักหอสมุดนำกิจกรรม 5ส มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพบุคลากร ระบบงาน และสภาพแวดล้อมโดยรวมของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิตให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและตลอดไป