แผนการดำเนินงาน


       เพื่อให้การดำเนินงานในโครงการกิจกรรม 5ส สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และสามารถดำเนินงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์จึงได้กำหนดแผนการดำเนินในแต่ละปี

        แผนการดำเนินกิจกรรม 5ส ประจำปีการศึกษา 2556
        แผนการดำเนินกิจกรรม 5ส ประจำปีการศึกษา 2555