ติดต่อ


       คณะอนุกรรมการกิจกรรม 5ส สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก
ถ. พหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทร.997-2222 ต่อ 3461