คณะุกรรมการอำนวยการกิจกรรม 5ส


       เพื่อให้การดำเนินงานในโครงการกิจกรรม 5ส สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และสามารถดำเนินงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการกิจกรรม 5ส
เป็นประจำทุกปี
        คณะุกรรมการอำนวยการกิจกรรม 5ส ประจำปีการศึกษา 2556
        คณะุกรรมการอำนวยการกิจกรรม 5ส ประจำปีการศึกษา 2555