โซนพื้นที่


      ตามที่สำนักหอสมุด ได้มีนโยบายให้มีการดำเนินกิจกรรม 5 ส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทำงานตามหลักกิจกรรม 5 ส และเพื่อให้การดำเนินกิจกรรม 5 ส เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถดำเนินได้
สำเร็จตามวัตถุประสงค์ จึงมีคำสั้งแต่งตั้งประธานกลุ่ม เลขานุการกลุ่ม และสมาชิกกลุ่มพื้นที่กิจกรรม 5ส
เป็นประจำทุกปี

        โซนพื้นที่กิจกรรม 5ส ประจำปีการศึกษา 2556

        โซนพื้นที่กิจกรรม 5ส ประจำปีการศึกษา 2555