ประวัติความเป็นมา


    สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการสนับสนุนความเข้มแข็ง
ทางวิชาการของสถาบันภายใต้การกำกับของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ โดยการทำหน้าที่จัดหา
และพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศที่ครอบคลุม ทันสมัย และตรงกับความต้องการเพื่อให้บริการ
แก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ทั้งนี้สำนักหอสมุดได้ดำเนินงานตามภาระกิจสำคัญมา
อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ที่มหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติให้เริ่มโครงการก่อตั้งห้องสมุดเมื่อปี พ.ศ. 2528
เป็นต้นมาจวบจนถึงปีการศึกษา 2545 สำนักหอสมุดรับนโยบายของมหาวิทยาลัยรังสิตในการ
นำระบบประกันคุณภาพการศึกษา มาใช้เพื่อให้ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยมีกระบวนการ
ดำเนินงานที่มีมาตรฐานเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและการเป็นที่ยอมรับของสังคมจากนั้น
แนวคิดเรื่องการนำกิจกรรม 5ส มาใช้ในสำนักหอสมุดจึงเริ่มขึ้น เนื่องจากเป็นกระบวนการ 5ส
เป็นกิจกรรมพื้นฐานของระบบคุณภาพทุกระบบทั้ง ISO TPM และ TQM ซึ่งมุ่งเน้นในเรื่องของ
การเพิ่มผลผลิตและการพัฒนาคุณภาพโดยรวม

    ต่อมาเมื่อคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ที่ต้องการให้หน่วยงานราชการ
ต่างๆเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยใช้กิจกรรม 5ส ซึ่งจะเป็นแนวทางในการจัดทำและ
และพัฒนาระบบมาตรฐานสากลของประเทศไทยด้านการจัดการและสัมฤทธิ์ผลของหน่วยงาน
ภาครัฐเหตุผลที่รัฐต้องจัดและปฏิรูประบบงานบริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น ก็เพื่อสนอง
ตอบความต้องการของประชาชนตลอดจนการนำไปสู่การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจสังคม และ
การเมืองให้ทัดเทียมนานาประเทศ ดังนั้น จึงเป็นโอกาสให้สำนักหอสมุดได้นำนโยบายและ
กิจกรรมนี้มาใช้ในการพัฒนาหน่วยงาน เพื่อเสริมสร้างให้กิจกรรม 5ส เป็นกลไกหนึ่งในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้การดำเนินการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานของสำนักหอสมุด
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งส่งเสริมให้ทุกแผนกของสำนักหอสมุดนำกิจกรรม 5ส มาใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพบุคลากร ระบบงาน และสภาพแวดล้อมให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป

   อย่างไรก็ตาม แม้สำนักหอสมุดจะมีความมุ่งมั่นที่จะนำกิจกรรม 5ส มาใช้เพื่อพัฒนาหน่วยงาน
และบุคลากร แต่กิจกรรม 5ส ก็ยังเป็นเรื่องใหม่ที่บุคลากรยังขาดความรู้และความเข้าใจ
สำนักหอสมุดจึงได้จัดกิจกรรมต่างๆขึ้นทั้งการเชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้และการไปศึกษาดูงานการดำเนินกิจกรรม 5ส ของหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

    31 พฤษภาคม 2548 การเสวนาวิชาการสำนักหอสมุด ปีการศึกษา 2547 เรื่อง การฝึกอบรม
โครงการกิจกรรม 5ส โดย อาจารย์จรูญ ลงสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานอาคารและ สิ่งแวดล้อมและคณะ

    14 ตุลาคม 2548 การศึกษาดูงานการดำเนินกิจกรรม 5ส ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

    20 ธันวาคม 2548 การเสวนาวิชการสำนักหอสมุด ปีการศึกษา 2548 เรื่อง การให้ความรู้การตรวจ
ประเมิน 5ส โดย นางเบญจา รุ่งเรืองศิลป์ หัวหน้าฝ่ายบริการผู้อ่าน สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

    16 มีนาคม 2549 การเสวนาวิชการสำนักหอสมุด ปีการศึกษา 2548 เรื่อง การให้ความรู้และ
และประสบการณ์ในการจัดทำ Big Cleaning Day โดย นายสวินทร์ พงษ์เก่า หัวหน้าแผนกบริหาร
ความเสี่ยง ฝ่ายพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

    18-19 ตุลาคม 2549 การศึกษาดูงานการดำเนินกิจกรรม 5ส
                               -ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
                               -สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
                               -สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
                               -สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    4 ธันวาคม 2549 การเสวนาวิชการสำนักหอสมุด ปีการศึกษา 2549 เรื่อง การให้ความรู้การตรวจ
ประเมิน 5ส โดย คุณจันทร์ฉาย วีระชาติ หัวหน้าแผนกสื่อโสตทัศน์ ศูนย์สนเทศและหอสมุด
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

    14 ธันวาคม 2550 การเสวนาวิชการสำนักหอสมุด ปีการศึกษา 2550 เรื่อง การสร้างนิสัย 5ส
ภายในองค์กร โดย นายสวินทร์ พงษ์เก่า นักวิทยาศาสตร์ระดับ 9 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

    6 มีนาคม 2551 การศึกษาดูงานการดำเนินกิจกรรม 5ส ณ บริษัท NOK Precision Component
(Thailand) Ltd. นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดอยุธยา

    28 มีนาคม 2551 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินกิจกรรม 5ส สำหรับหน่วยงาน
สนับสนุนการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ร่วมกับสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต

    5-6 มีนาคม 2553 การศึกษาดูงานการดำเนินกิจกรรม 5ส ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
เขื่อนศรีนครินทร์ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

    24 มีนาคม 2553 การอบรม เรื่อง ประสบการณ์การดำเนินกิจกรรม 5ส ของสำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัย รามคำแหง โดย อาจารย์ชวนพิศ สุศันสนีย์ บรรณารักษ์ชำนาญการ 8 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรามคำแหง

    ปัจจุบันกิจกรรม 5ส ได้กลายเป็นวัฒนธรรมของสำนักหอสมุด และเรามีความมั่นใจว่ากิจกรรม 5ส
เป็นกลไกหนึ่งในระบบประกันคุณภาพที่ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการให้
บริการทั้งในเรื่องของบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่สวยงาย สะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย
ซึ่งจะส่งผลดีต่อทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจของผู้มารับบริการและผู้ปฏิบัติงานที่ทำหน้าที่ให้บริการอย่างสมบูรณ์