เจ้าของ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
ที่ปรึกษา
          
ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์
         ผศ.ดร.นเรฏฐ์ พันธราธร
         ดร.พงศ์ภัทร อนุมัติราชกิจ
         รศ.วิสูตร จิระดำเกิง
         ดร.อรรถวิทย์ อุไรรัตน์
บรรณาธิการ

ดร.มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ

กองบรรณาธิการ

         รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

         รองศาสตราจารย์ ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน       มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีย์ ชื่นวัฒนา    มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชฏิล พิศาลพงศ์   มหาวิทยาลัยบูรพา

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

        ดร.จอมขวัญ ผลภาษี    มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิณ ชูประยูร     มหาวิทยาลัยรังสิต

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกวิท รพีพิศาล    มหาวิทยาลัยรังสิต

        ดร.ชุณหพงศ์ ไทยอุปถัมภ์    มหาวิทยาลัยรังสิต

        ดร.ณกมล จันทร์สม       มหาวิทยาลัยรังสิต

        ดร.จิรัชฌา วิเชียรปัญา   มหาวิทยาลัยรังสิต

ผู้ช่วยบรรณาธิการ 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ

นางนฤมล พฤกษศิลป์

นางสาวรัตนาภรณ์ กาศโอสถ

นางดาวรัตน์ แท่นรัตน์

นางกาญจนา เพ็งคำศรี

นางสาวสุรีรัตยา บุญแสนแผน

นางสาวลมัย ประคอนสี

นางสาวประทีป ชินบดี

นางสาวพรศรี สุขการค้า