ที่ปรึกษา

ดร.มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ

 

กองบรรณาธิการ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาวดี สืบสนธิ์

ดร.นฤมล รักษาสุข

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าพระนครเหนือ

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ สีปาน ทรัพย์ทอง

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีย์ ชื่นวัฒนา

มหาวิทยาลัยบรูพา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชฎิล พิศาลพงศ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ดร.ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แววตา เตชาทวีวรรณ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดร.ปัญญา จันทโคต

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา หาญพล

รองศาสตราจารย์ ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน

รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาพร เย็นบำรุง

รองศาสตราจารย์ ดร.สมทรวง พฤติกุล

รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร พุทธาพิทักษ์ผล

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ดร.จอมขวัญ ผลภาษี

มหาวิทยาลัยรังสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกวิท รพีพิศาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิณ ชูประยูร

ดร.จิรัชฌา วิเชียรปัญญา

ดร.ชุณหพงศ์ ไทยอุปถัมภ์

ดร.ณกมล จันทร์สม

 

กองบรรณาธิการร่วม 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ

นางนฤมล พฤกษศิลป์

นางสาวรัตนาภรณ์ กาศโอสถ

นางดาวรัตน์ แท่นรัตน์

นางกาญจนา เพ็งคำศรี

นางสาวสุรีรัตยา บุญแสนแผน

นางสาวลมัย ประคอนสี

นางสาวประทีป ชินบดี

นางสาวพรศรี สุขการค้า