สืบค้นเอกสารจดหมายเหตุข่าวสำนักหอสมุด
สำนักหอสมุดขอเชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์ชุมชนคนรังสิตรักการอ่าน
     ระหว่างวันที่ 27-31 มีนาคม 2560
  
เชิญชวนนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
     ห้องสมุดในหัวข้อ “Happy@RSULibrary”
  
เอกสารประกอบการอบรมฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการวิจัยระหว่าง
     วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560
  
ประมวลภาพกิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2559  
การต่ออายุการยืมหนังสือ สื่อโสตทัศน์ ภาคการศึกษาที่ 2/2559  
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2558  
สำนักหอสมุดขอเชิญใช้บริการสืบค้น/ยืมทรัพยากรระหว่างห้องสมุด
     TU-THAIPUL ผ่านระบบ EDS (EBSCO Discovery Service)
     โดยสามารถใช้บริการผ่านเว็บไซต์สำนักหอสมุด
  
ขอเชิญตรวจสอบบทความวิจัยก่อนการเผยแพร่โดยใช้โปรแกรม
      อักขราวิสุทธิ์
  
ขอเชิญใช้ RSU Library eBook บนอุปกรณ์แท็บแล็ต/สมาร์ทโฟน
     ในระบบ iOS

More...

หนังสือน่าอ่าน

อ่าน eBook น่าสนใจบนมือถือด้วย QR Code

สื่อโสตทัศน์น่าสนใจ

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
Web Counters
Website Hit Counter