สืบค้นเอกสารจดหมายเหตุข่าวสำนักหอสมุด
เปลี่ยนแปลงสถานที่ฝึกอบรมโปรแกรม Turnitin สำหรับอาจารย์
     ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
  
ขอเชิญร่วมกิจกรรมตามหายอดนักอ่าน ครั้งที่ 10  
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมโปรแกรม Turnitin   
ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล CNKI  
ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล MEDLINE Completed  
ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Business Source Ultimate   
เอกสารประกอบการอบรมการสืบค้นฐานข้อมูล Scopus  
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2559  
สำนักหอสมุดขอเชิญใช้ฐานข้อมุล Scopus  
เอกสารประกอบการอบรมฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการวิจัย
     วันที่ 31 พ.ค.60
  
สำนักหอสมุดขอเชิญใช้บริการสืบค้น/ยืมทรัพยากรระหว่างห้องสมุด
     TU-THAIPUL ผ่านระบบ EDS (EBSCO Discovery Service)
     โดยสามารถใช้บริการผ่านเว็บไซต์สำนักหอสมุด

ขอเชิญตรวจสอบบทความวิจัยก่อนการเผยแพร่โดยใช้โปรแกรม
      อักขราวิสุทธิ์

ขอเชิญใช้ RSU Library eBook บนอุปกรณ์แท็บแล็ต/สมาร์ทโฟน
     ในระบบ iOS

More...

หนังสือน่าอ่าน

อ่าน eBook น่าสนใจบนมือถือด้วย QR Code

สื่อโสตทัศน์น่าสนใจ

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
Web Counters
Website Hit Counter