สืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ



ข่าวสำนักหอสมุด
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการวิจัย วันที่ 4 พ.ค.61  
ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Emerald eJournals จนถึงวันที่ 31 พ.ค.61  
กำหนดการยืม-คืน หนังสือและสื่อโสตทัศน์ ประจำภาคการศึกที่ 2/2560  
เชิญชมนิทรรศการ “การอ่านของคนรุ่นใหม่กับ eBook”  
เชิญชมนิทรรศการ "การอ่านของคน GEN ME"  
เอกสารประกอบการฝึกอบรมโปรแกรม Turnitin   
เอกสารประกอบการอบรมการสืบค้นฐานข้อมูล Scopus
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2559
สำนักหอสมุดขอเชิญใช้บริการสืบค้น/ยืมทรัพยากรระหว่างห้องสมุด
     TU-THAIPUL ผ่านระบบ EDS (EBSCO Discovery Service)
     โดยสามารถใช้บริการผ่านเว็บไซต์สำนักหอสมุด

ขอเชิญตรวจสอบบทความวิจัยก่อนการเผยแพร่โดยใช้โปรแกรม
      อักขราวิสุทธิ์

ขอเชิญใช้ RSU Library eBook บนอุปกรณ์แท็บแล็ต/สมาร์ทโฟน
     ในระบบ iOS

More...

หนังสือน่าอ่าน

อ่าน eBook น่าสนใจบนมือถือด้วย QR Code

สื่อโสตทัศน์น่าสนใจ

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
Web Counters
Website Hit Counter