สืบค้นเอกสารจดหมายเหตุข่าวสำนักหอสมุด
ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2560  
ขอเชิญชมนิทรรศการรางวัลซีไรต์ ประจำปี 2560  
การต่ออายุการยืมหนังสือ/สื่อโสตทัศน์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560  
การเปิดบริการ ภาคการศึกษาที่ 2/2560  
ประกาศของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับวารสารที่รายชื่ออยู่ใน Beall's List
     และรายชื่อวารสารที่สถาบันวิจัย อาจไม่สนับสนุนการติพิมพ์
  
เอกสารประกอบการฝึกอบรมโปรแกรม Turnitin   
ขอเชิญร่วมกิจกรรมตามหายอดนักอ่าน ครั้งที่ 10  
ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Business Source Ultimate   
เอกสารประกอบการอบรมการสืบค้นฐานข้อมูล Scopus
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2559
สำนักหอสมุดขอเชิญใช้บริการสืบค้น/ยืมทรัพยากรระหว่างห้องสมุด
     TU-THAIPUL ผ่านระบบ EDS (EBSCO Discovery Service)
     โดยสามารถใช้บริการผ่านเว็บไซต์สำนักหอสมุด

ขอเชิญตรวจสอบบทความวิจัยก่อนการเผยแพร่โดยใช้โปรแกรม
      อักขราวิสุทธิ์

ขอเชิญใช้ RSU Library eBook บนอุปกรณ์แท็บแล็ต/สมาร์ทโฟน
     ในระบบ iOS

More...

หนังสือน่าอ่าน

อ่าน eBook น่าสนใจบนมือถือด้วย QR Code

สื่อโสตทัศน์น่าสนใจ

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
Web Counters
Website Hit Counter