สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด (WEBPAC)สำนักหอสมุดปิดบริการวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 เนื่องจากสำนักหอสมุด
     จัดกิจกรรม 7ส (Big Cleanning Day)
  
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมและฝึกปฏิบัติการสืบค้นฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการวิจัย
     ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
  
การเปิด-ปิด บริการภาค S/2560   
เอกสารประกอบการอบรมฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการวิจัยระหว่าง
     วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักหอสมุดขอเชิญใช้บริการสืบค้น/ยืมทรัพยากรระหว่างห้องสมุด
     TU-THAIPUL ผ่านระบบ EDS (EBSCO Discovery Service)
     โดยสามารถใช้บริการผ่านเว็บไซต์สำนักหอสมุด

ขอเชิญตรวจสอบบทความวิจัยก่อนการเผยแพร่โดยใช้โปรแกรม
      อักขราวิสุทธิ์

ขอเชิญใช้ RSU Library eBook บนอุปกรณ์แท็บแล็ต/สมาร์ทโฟน
     ในระบบ iOS

More...

หนังสือน่าอ่าน

อ่าน eBook น่าสนใจบนมือถือด้วย QR Code

สื่อโสตทัศน์น่าสนใจ

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
Web Counters
Website Hit Counter