แหล่งข้อมูลห้องสมุดสีเขียว

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต มีแผนดำเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ในปีการศึกษา 2559 โดยมีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศแบ่งเป็น

จำนวนทรัพยากรสารสนเทศด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมทุกประเภท จำนวนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2559
        652, 724 รายการ จำนวน 305 รายการ แบ่งเป็น
        -หนังสือและสื่อโสตทัศน์ จำนวน 78 รายการ
         รายชื่อหนังสือและสื่อโสตทัศน์
        -หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBooks) จำนวน 129 รายการ
        -วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (eJournals) จำนวน 7 รายการ
        -แหล่งข้อมูลจากเว็บไซต์ จำนวน 91 รายการ


จำนวนทรัพยากรสารสนเทศด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (ที่มีทั้งหมดในสำนักหอสมุด)

1. แหล่งข้อมูลหนังสือ : ทรัพยากรสารสนเทศในฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (RSU Library Catalog--) จำนวน 1,506 รายการ

ลำดับ
แหล่งข้อมุล
จำนวน
keyword
เข้าใช้บริการ
1 Rangsit library Catalog 900 สิ่งแวดล้อม เข้าใช้บริการได้ที่
2 Rangsit library Catalog 606 environmental เข้าใช้บริการได้ที่


2. ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ประเภท e-book จำนวน 276 รายการ ประกอบด้วย

  2.1 EBSCO Host Collection จำนวน 147 รายการ
ลำดับ
แหล่งข้อมูล
จำนวน (รายการ)
keyword
เข้าใช้บริการ
2 EBSCOhost Ebook Collection 147 Environmental เข้าใช้บริการ

  2.2 แหล่งข้อมูล Free e-books จำนวน 129 รายการ

ลำดับ
แหล่งข้อมูล
เข้าใช้บริการ
1 ตัวชี้วัดสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2559 เข้าใช้บริการได้ที่
2 กลยุทธ์สำคัญสำหรับความยั่งยืนด้านพลังงานของประเทศไทย ผู้เขียนและเรียบเรียงโดย :
มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
เข้าใช้บริการได้ที่
3 E for E กับการบริหารโครงการด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนภายใต้ ESCO FUND ผู้เขียนและ
เรียบเรียงโดย : มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
เข้าใช้บริการได้ที่
4 10 ปี มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม และก้าวต่อไป เข้าใช้บริการได้ที่
5 Seminar 2016: เสวนาเรื่อง“พลังงานหมุนเวียนกับความมั่นคงด้านพลังงานไทย” โดย ดร.โสภิตสุดา ทองโสภิต นักวิจัย
สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เข้าใช้บริการได้ที่
6 Seminar 2016: บรรยาย เรื่อง “ปัญหาการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนไทยและข้อเสนอแนวทางแก้ไข” โดย คุณสุวพร ศิริคุณ
กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
เข้าใช้บริการได้ที่
7 Seminar 2016: บรรยาย เรื่อง “Energy Storage for Residential and commercial as additional opportunity with
the Net-Metering for PV installation in Thailand” โดย Dr. Oussama Chehab, Vice President, Sales Emerging
Market, SMA Solar Technology AG
เข้าใช้บริการได้ที่
8 Seminar 2016: บรรยายเรื่อง “Solar Energy... โอกาสของคนไทย” โดย ดร.วันดี กุญชรยาคง ประธานกรรมการและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. เอสพีซีจี
เข้าใช้บริการได้ที่
9 Seminar 2016: บรรยาย เรื่อง“German Experience on High Penetration of Renewables – Challenges for
the system stability” โดย Dr. Edwin Lerch, Head of System Dynamics, Siemens AG, Germany
เข้าใช้บริการได้ที่
10 Seminar 2016: เรื่อง “พลังงานหมุนเวียนไทยวันนี้” โดย ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานมูลนิธิพลังงาน
เพื่อสิ่งแวดล้อม
เข้าใช้บริการได้ที่
11 คู่มือมาตรฐานการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด เล่มที่ 1 เข้าใช้บริการได้ที่
12 คู่มือมาตรฐานการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด เล่มที่ 2 เข้าใช้บริการได้ที่
13 คู่มือมาตรฐานการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด เล่มที่ 3 เข้าใช้บริการได้ที่
14 มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า สำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 เข้าใช้บริการได้ที่
15 คู่มือฝึกอบรม การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน เข้าใช้บริการได้ที่
16 ภาคีพิเศษเครื่องกล งานพิจารณาตรวจสอบการจัดการพลังงาน เข้าใช้บริการได้ที่
17 รายงานประจำปี 2559 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ฉบับภาษาไทย เข้าใช้บริการได้ที่
18 Annual Report 2015 Department of Alternative Energy Department and Efficiency เข้าใช้บริการได้ที่
19 คู่มือฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง เข้าใช้บริการได้ที่
20 Energy in Thailand : Facts & Figures Q1/2014  เข้าใช้บริการได้ที่
21 กรอบแนวคิดและทิศทางของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ เข้าใช้บริการได้ที่
22 โครงการศึกษาและจัดทำ Baseline การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคขนส่งในจังหวัดนำร่อง และการศึกษาแนวทาง
ในการส่งเสริมกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซ เรือนกระจกจากภาคขนส่ง
เข้าใช้บริการได้ที่
23 คู่มือการดำเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) ภาคการขนส่ง เข้าใช้บริการได้ที่
24 เอกสารประกอบงานเปิดตัวโครงการเตรียมความพร้อมด้านกลไกตลาดเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก
(Thailand Partnership for Market Readiness) PUTTING A PRICE ON CARBON PRICING FOR OUR FUTURE
เข้าใช้บริการได้ที่
25 เอกสารประกอบงานสัมมนาวิชาการ "แนวทางการพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำ" เข้าใช้บริการได้ที่
26 เอกสารประกอบงานแถลงผลสำเร็จเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการ "โครงการ“ขยายผลการส่งเสริมการจัดทำ
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองลดคาร์บอน ปีที่ ๔" และ
โครงการ“การจัดทำข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง”
เข้าใช้บริการได้ที่
27 เอกสารประกอบงานแถลงผลสำเร็จของโครงการต้นแบบการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง เข้าใช้บริการได้ที่
28 เอกสารประกอบการบรรยายในการประชุมสัมมนา เรื่อง กิจกรรมชดเชยคาร์บอน: CSR รูปแบบใหม่
ช่วยไทยลดโลกร้อน"
เข้าใช้บริการได้ที่
29 นักวิทย์คิดถึงในหลวง : บทความรำลึกถึงพระราชจริยวัตร ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เข้าใช้บริการได้ที่
30 คู่มือระดับอุดมศึกษา ขยะ = พลังงานทดแทน เข้าใช้บริการได้ที่
31 รายงานการอนุรักษ์พลังงานของประเทศไทย เข้าใช้บริการได้ที่
32 โครงการศึกษาพัฒนาและเผยแพร่การจัดการขยะเพื่อพลังงานสำหรับชุมชน เข้าใช้บริการได้ที่
33 คู่มือไบโอแก๊สเซฟตี้ เข้าใช้บริการได้ที่
34 คู่มือการพัฒนาและการลงทุนผลิตพลังงานทดแทน เข้าใช้บริการได้ที่
35 คู่มือการพัฒนาพลังงานทดแทนจากชีวมวล เข้าใช้บริการได้ที่
36 คู่มือแนวปฎิบัติที่ดี รายอุปกรณ์ในการอนุรักษ์พลังงงาน เข้าใช้บริการได้ที่
37 คู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาระบบโครงการศึกษาและส่งเสริมการใช้ระบบผลิตพลังงานความร้อนด้วยกาซชีวมวล
สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ขนาดเล็ก
เข้าใช้บริการได้ที่
38 คู่มือการใช้งานระบบการผลิตก๊าซชีวมวลและเตาเผาเซรามิก เข้าใช้บริการได้ที่
39 เอกสารประกอบการบรรยายการศึกษากำหนดแนวทางส่งเสริมโรงไฟฟ้าชีวมวลชุมชนแบบครบวงจร เข้าใช้บริการได้ที่
40 คู่มือโครงการโครงการส่งเสริมการใช้น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบผสมผสาน เข้าใช้บริการได้ที่
41 คู่มือการบริหารจัดการพลังงานความร้อน เข้าใช้บริการได้ที่
42 คู่มือการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า เข้าใช้บริการได้ที่
43 คู่มือการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์
ตามเกณฑ์มาตรฐานการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศ
เข้าใช้บริการได้ที่
44 คู่มือการดำเนินการและบำรุงรักษาระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ เข้าใช้บริการได้ที่
45 เอกสารเผยแพร่โครงการศึกษาศักยภาพขยะจากหลุมฝังกลบเก่าและแนวทางการใช้ประโยขน์พลังงานขยะ เข้าใช้บริการได้ที่
46 เอกสารเผยแพร่โครงการศึกษาศักยภาพการผลิตพลังงานจากขยะในโรงงานอุตสาหกรรม เข้าใช้บริการได้ที่
47 คู่มือการตรวจวิเคราะห์การอนุรักษ์พลังงาน สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เข้าใช้บริการได้ที่
48 คู่มือการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพ เข้าใช้บริการได้ที่
49 คู่มือปฏิบัติงานการผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพอย่างปลอดภัย เข้าใช้บริการได้ที่
50 คู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาระบบการศึกษาพัฒนาระบบผลิตแก๊สชีวมวลเพื่อผลิตไฟฟ้าในเครื่องยนต์สันดาปภายใน เข้าใช้บริการได้ที่
51 สิ่งแวดล้อมศึกษา ข้าใช้บริการได้ที่
52 แผนแม่บทกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ๒๕๖๐ เข้าใช้บริการได้ที่
53 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจำปีบัญชี 2560 เข้าใช้บริการได้ที่
54 รายงานประจำปี 2559 กองทุนสิ่งแวดล้อม เข้าใช้บริการได้ที่
55 หนังสือ 25 ปี กองทุนสิ่งแวดล้อม เข้าใช้บริการได้ที่
56 คู่มือการจัดทำข้อเสนอโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม เข้าใช้บริการได้ที่
57 คู่มือบริหารโครงการตามมาตรา23 (4) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. 2535 ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
เข้าใช้บริการได้ที่
58 คู่มือการจัดทำข้อเสนอโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม เข้าใช้บริการได้ที่
59 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เข้าใช้บริการได้ที่
60 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 เข้าใช้บริการได้ที่
61 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ สนพ เข้าใช้บริการได้ที่
62 สถานการณ์นโยบายและมาตรการพลังงานของไทย 2547 เข้าใช้บริการได้ที่
63 สถานการณ์นโยบายและมาตรการพลังงานของไทย 2546 เข้าใช้บริการได้ที่
64 สถานการณ์นโยบายและมาตรการพลังงานของไทย 2545 เข้าใช้บริการได้ที่
65 ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ เข้าใช้บริการได้ที่
66 พลังงานและทางเลือกการใช้เชื้อเพลิงของประเทศไทย เข้าใช้บริการได้ที่
67 สถานการณ์พลังงานการดำเนินงานและแผนงานในปี 2554 เข้าใช้บริการได้ที่
68 สถานการณ์พลังงาน 2542-กลางปี 2543 เข้าใช้บริการได้ที่
69 สถานการณ์พลังงานและการดำเนินงานในช่วงปี 2541-เมษายน2542 เข้าใช้บริการได้ที่
70 พลังงานเพื่อความเข้าใจใชอ้ย่างรู้คุณค่าพัฒนาสู่ความยั่งยืน เข้าใช้บริการได้ที่
71 สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่มที่ 1 เรื่องที่ 7 พลังงาน เข้าใช้บริการได้ที่
72 สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่มที่ 2 เรื่องที่ 4 การตรวจอากาศ เข้าใช้บริการได้ที่
73 สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่มที่ 15 เรื่องที่ 7 น้ำเสีย เข้าใช้บริการได้ที่
74 สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่มที่ 15 เรื่องที่ 8 ขยะมูลฝอย เข้าใช้บริการได้ที่
75 สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่มที่ 15 เรื่องที่ 10 ปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับสากล เข้าใช้บริการได้ที่
76 สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่มที่ 16 เรื่องที่ 3 ระบบนิเวศและความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติกับสิ่งมีชีวิต เข้าใช้บริการได้ที่
77 สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่มที่ 16 เรื่องที่ 5 ของเสียที่เป็นอันตราย เข้าใช้บริการได้ที่
78 สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่มที่ 17 เรื่องที่ 1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าใช้บริการได้ที่
79 สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่มที่ 22 เรื่องที่ 6 อาชีวอนามัย เข้าใช้บริการได้ที่
80 สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่มที่ 37 เรื่องที่ 7 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เข้าใช้บริการได้ที่
81 แนวทางเบื้องต้นในการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานประสิทธิภาพสูงเชิงสถาปัตยกรรม เข้าใช้บริการได้ที่
82 พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย เข้าใช้บริการได้ที่
83 สารานุกรมพลังงานทดแทน เข้าใช้บริการได้ที่
84 การบำบัดน้ำเสียด้วยระบบพืชกรองน้ำเสีย เข้าใช้บริการได้ที่
85 ปลูกใจพลเมืองเยาวชนรักโลก เข้าใช้บริการได้ที่
86 การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบผสมผสาน เข้าใช้บริการได้ที่
87 การใช้ต้นไม้สำหรับสวนในบ้าน เข้าใช้บริการได้ที่
88 การบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีธรรมชาติ เข้าใช้บริการได้ที่
89 ต้นไม้และสภาวะโลกร้อน เข้าใช้บริการได้ที่
90 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เข้าใช้บริการได้ที่
91 จอมปราชญ์แห่งการพัฒนาพลังงานสีเขียว เข้าใช้บริการได้ที่
92 หลักการจัดสวนในบ้าน เข้าใช้บริการได้ที่
93 การเดินทางสู่สิ่งแวดล้อมศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืน เข้าใช้บริการได้ที่
94 10 มหัศจรรย์พลังงานทดแทนกู้วิกฤตโลก เข้าใช้บริการได้ที่
95 สรุปสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2556 เข้าใช้บริการได้ที่
96 สรุปสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2557 เข้าใช้บริการได้ที่
97 สรุปสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2558 เข้าใช้บริการได้ที่
98 สรุปสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2559 เข้าใช้บริการได้ที่
99 รายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอยของประเทศไทย ปี พ. ศ. 2557 เข้าใช้บริการได้ที่
100 รายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2559 เข้าใช้บริการได้ที่
101 รายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2559 เข้าใช้บริการได้ที่
102 รายงานประจำปี สำนักจัดการคุณภาพน้ำ พ.ศ. 2557 เข้าใช้บริการได้ที่
103 รายงานประจำปีสำนักจัดการคุณภาพน้ำ พ.ศ. 2558 เข้าใช้บริการได้ที่
104 รายงานประจำปีสำนักจัดการคุณภาพน้ำ พ.ศ. 2559 เข้าใช้บริการได้ที่
105 สถานการณ์และการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศและเสียง ปี 2559 เข้าใช้บริการได้ที่
106 แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564) เข้าใช้บริการได้ที่
107 คู่มือการดำเนินงานลดคัดแยกขยะมูลฝอยภายในอาคารสำนักงานพิมพ์ครั้งที่ 4 ปี 2558 เข้าใช้บริการได้ที่
108 คู่มือ 20 ปัญหาที่พบบ่อยในระบบฝังกลบขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักวิชาการ (Landfill Q-20) เข้าใช้บริการได้ที่
109 คู่มือการประเมินสมรรถนะการดำเนินงานฝังกลบมูลฝอย เข้าใช้บริการได้ที่
110 พลาสติกและโฟมเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม เข้าใช้บริการได้ที่
111 คู่มือแนวทางและข้อกำหนดเบื้องต้นการลดและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย เข้าใช้บริการได้ที่
112 คู่มือการจัดการขยะมูลฝอยในภาวะอุทกภัย เข้าใช้บริการได้ที่
113 คู่มือประชาชนเพื่อการลดคัดแยกและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยชุมชน เข้าใช้บริการได้ที่
114 เกณฑ์มาตรฐานและแนวทางจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เข้าใช้บริการได้ที่
115 คู่มือการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม เข้าใช้บริการได้ที่
116 คู่มือการจัดการน้ำเสียสำหรับบ้านเรือน เข้าใช้บริการได้ที่
117 คู่มือน้ำเสียชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสีย เข้าใช้บริการได้ที่
118 คู่มือระบบการจัดการน้ำเสียชุมชน (MSMS 2008) เข้าใช้บริการได้ที่
119 คู่มือการตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศ เข้าใช้บริการได้ที่
120 การจัดทำกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในกรุงเทพมหานคร เข้าใช้บริการได้ที่
121 มลพิษทางเสียง (Noise Pollution) เข้าใช้บริการได้ที่
122 ยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ 20 ปี และแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2560 - 2564 เข้าใช้บริการได้ที่
123 คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2557
(เล่ม 1 วิธีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม)
เข้าใช้บริการได้ที่
124 คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2557
(เล่ม 3 รายการสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม)
เข้าใช้บริการได้ที่
125 คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2557
(เล่ม 3 รายการสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม)
เข้าใช้บริการได้ที่
126 คู่มือการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างง่าย เข้าใช้บริการได้ที่
127 คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เข้าใช้บริการได้ที่
128 หนังสือประเทศไทยกับความร่วมมือในการพัฒนาประเทศด้านสิ่งแวดล้อม เข้าใช้บริการได้ที่
129 คู่มือแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์จากการกำหนดค่ามาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิด เข้าใช้บริการได้ที่

3. ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ประเภท วารสาร จำนวน 36 รายการ ประกอบด้วย

3.1 วารสารที่มีให้บริการในสำนักหอสมุด 29 รายการ

ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ผู้จัดทำ
เข้าใช้บริการ
1 ความรู้คือประทีป บริษัทเอสโซ่ประเทศไทย จำกัด มหาชน  เข้าใช้บริการ
2 จดหมายข่าวผลิใบ กรมวิชาการเกษตร เข้าใช้บริการ
3 วารสารการจัดการป่าไม้ = Journal of Forest Management ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์  เข้าใช้บริการ
4 วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม = Journal of Environmental
Management
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
เข้าใช้บริการ
5 วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม = Thailand
Journal of Health Promotion and Environmental
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เข้าใช้บริการ
6 วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าใช้บริการ
7 วารสารนโยบายพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลัังงาน กระทรวงพลังงาน เข้าใช้บริการ
8 วารสารน้ำ กองลูกค้าสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์การและลูกค้าสัมพันธ์
การประปาส่วนภูมิภาค
เข้าใช้บริการ
9 วารสารน้ำก๊อก ฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง กระทรวงมหาดไทย เข้าใช้บริการ
10 วารสารผลิใบ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เข้าใช้บริการ
11 วารสารผู้ไถ่ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ เข้าใช้บริการ
12 วารสารพลังงานทางเลือก = Alternative Energy มูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย เข้าใช้บริการ
13 วารสารแม่โจ้ปริทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าใช้บริการ
14 วารสาร 'รักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เข้าใช้บริการ
15 วารสารวนศาสตร์ =Thai Journal of Forestry ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าใช้บริการ
16 วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าใช้บริการ
17 วารสารสายใจไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เข้าใช้บริการ
18 วารสารสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยสถาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย เข้าใช้บริการ
19 Advanced Thailand Geographic บริษัท กรีนแมคพาย จำกัด เข้าใช้บริการ
20 EGAT Magazine ฝ่ายสื่อสารองค์การ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เข้าใช้บริการ
21 Energy Plus Journal สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงาน
ปลัดกระทรวงพลังงาน
เข้าใช้บริการ
22 Green Network บริษัท เทคโนโลยีมีเดีย จำกัด เข้าใช้บริการ
23 Green Research ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เข้าใช้บริการ
24 National Geographic (ฉบับภาษาไทย) อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง เข้าใช้บริการ
25 Plastic Focus กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมไทย เข้าใช้บริการ
26 Applie Environmental Research Environmental Reserch Institute, Chulalongkorn University เข้าใช้บริการ
27 Journal of Environmental Law Oxford University Press เข้าใช้บริการ
28 Journal of Environmental Research Environmental Research Institute, Chulalongkorn University เข้าใช้บริการ
29 National Geographic The National Geographic Society เข้าใช้บริการ

3.2 แหล่งข้อมูล Free e-journals จำนวน 7 รายการ

ลำดับ
ชื่อเรื่อง
เข้าใช้บริการ
1 Advances in Building Energy Research เข้าใช้บริการ
2 Environmental Science & Technology เข้าใช้บริการ
3 Environmental Science: Water Research & Technology เข้าใช้บริการ
4 International Journal of Environmental and Science Education (IJESE) เข้าใช้บริการ
5 International Journal of Green Nanotechnology: Materials Science & Engineering เข้าใช้บริการ
6 Journal of Environmental Informatics เข้าใช้บริการ
7 Quality of Life: A Multi-Disciplinary Journal of Food Science,
Environmental Science & Public Health
เข้าใช้บริการ


4. ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทฐานข้อมูล จำนวน 650,584 รายการ

ลำดับ
แหล่งข้อมูล
จำนวน (รายการ)
keyword
เข้าใช้บริการ
1 Business Source Complete (eBook) 456 Environmental เข้าใช้บริการ
2 education research complete (eBook) 40 Environmental science เข้าใช้บริการ
3 IEEE/IEL (eBook) 74 Environmental science เข้าใช้บริการ
4 Proqueset Dissertation 650,007 Environmental science เข้าใช้บริการ
5 Science Direct (eBook 7 Environmental science เข้าใช้บริการ

5. มีแหล่งข้อมูลจากเว็บไซต์ด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 91 รายการ

ลำดับ
แหล่งข้อมูล
เข้าใช้บริการ
1 สาระน่ารู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงาน (เครื่องใช้ไฟฟ้า) เข้าใช้บริการ
2 สาระน่ารู้เกียวกับการประหยัดพลังงาน เข้าใช้บริการ
3 ตรวจสอบรับรองระบบไฟฟ้า เข้าใช้บริการ
4 ตรวจสอบรับรองอาคาร เข้าใช้บริการ
5 ตรวจประเมินแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (BEC) เข้าใช้บริการ
6 108 วิธี ประหยัดพลังงาน เข้าใช้บริการ
7 การดูแลท่อประปาและอุปกรณ์ภายในบ้านเรือน เข้าใช้บริการ
8 เจ้าหญิงพลังใจกับเจ้าชายพลังงานตอนการเดินทางของไฟฟ้าและน้ำมัน เข้าใช้บริการ
9 วิธีง่ายๆ สำหรับนักเรียนในการช่วยประหยัดพลังงาน เข้าใช้บริการ
10 เครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้า เข้าใช้บริการ
11 เตาก๊าซและเตาอบ เข้าใช้บริการ
12 เตารีดไฟฟ้า เข้าใช้บริการ
13 หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เข้าใช้บริการ
14 เครื่องใช้ไฟฟ้า เข้าใช้บริการ
15 สภาวะแวดล้อมของบ้านกับการประหยัดพลังงาน เข้าใช้บริการ
16 การประหยัดพลังงานในสถานที่ทำงาน เข้าใช้บริการ
17 หน้าต่างและกันสาด เข้าใช้บริการ
18 การออกแบบอาคารที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม เข้าใช้บริการ
19 การให้ความเย็นแก่อาคาร เข้าใช้บริการ
20 เซลล์แสงอาทิตย์ เข้าใช้บริการ
21 การประหยัดพลังงานในการเดินทางโดยรถยนต์ เข้าใช้บริการ
22 รวมพลังหยุดรถซดน้ำมัน เข้าใช้บริการ
23 สาระวิธีประหยัดไฟ เข้าใช้บริการ
24 60 ล้านไทยลดใช้พลังงาน เข้าใช้บริการ
25 อุปกรณ์สำนักงาน(ฉบับปรับปรุงใหม่) เข้าใช้บริการ
26 สวนสวย เข้าใช้บริการ
27 สภาวะแวดล้อมของบ้านกับการประหยัดพลังงาน (ฉบับปรับปรุงใหม่) เข้าใช้บริการ
28 วิธีง่ายๆ สำหรับนักเรียนในการช่วยประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม (ฉบับปรับปรุงใหม่) เข้าใช้บริการ
29 ไฟฟ้าแสงสว่าง (ฉบับปรับปรุงใหม่) เข้าใช้บริการ
30 นี่สิ...บ้านหารสอง (ฉบับปรับปรุงใหม่) เข้าใช้บริการ
31 เครื่องใช้ไฟฟ้า (ฉบับปรับปรุงใหม่) เข้าใช้บริการ
32 เครื่องปรับอากาศในบ้านพักอาศัย (ฉบับปรับปรุงใหม่) เข้าใช้บริการ
33 การประหยัดในการเดินทางโดยรถยนต์ (ฉบับปรับปรุงใหม่) เข้าใช้บริการ
34 การประหยัดพลังงานในสถานที่ทำงาน (ฉบับปรับปรุงใหม่) เข้าใช้บริการ
35 ไบโอดีเซล พลังงานเพื่อคนไทย เข้าใช้บริการ
36 พลังงานปัจจัยสำคัญของชีวิต เข้าใช้บริการ
37 เอกสารคู่มือการประหยัดพลังงานเพื่อประชาชน เข้าใช้บริการ
38 ถ่านหินเชื้อเพลงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า เข้าใช้บริการ
39 ก๊าซธรรมชาติ CNG / NGV เข้าใช้บริการ
40 ไบโอดีเซล เข้าใช้บริการ
41 น้ำมันแก็สโซฮอล เข้าใช้บริการ
42 ลดโลกร้อนด้วยตัวเรา เข้าใช้บริการ
43 นี่สิบ้านหารสอง เข้าใช้บริการ
44 ไฟฟ้าแสงสว่าง เข้าใช้บริการ
45 ก๊าซ LPG พลังงานสำหรับการหุงต้ม เข้าใช้บริการ
46 ก๊าซ LPG เชื้อเพลิงสำหรับการหุงต้ม เข้าใช้บริการ
47 อุปกรณ์สำนักงาน เข้าใช้บริการ
48 1 วันกับการประหยัดพลังงานสำหรับเยาวชน เข้าใช้บริการ
49 การประหยัดพลังงานในบ้าน เข้าใช้บริการ
50 การประหยัดพลังงานในที่ทำงาน เข้าใช้บริการ
51 ประหยัดน้ำมันตั้งแต่ก่อนขับจนดับเครื่อง เข้าใช้บริการ
52 ประหยัดน้ำมันตั้งแต่ก่อนขับจนดับเครื่อง เข้าใช้บริการ
53 วิธีง่ายๆ สำหรับนักเรียนในการประหยัดพลังานและรักษาสิ่งแวดล้อม เข้าใช้บริการ
54 เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เข้าใช้บริการ
55 เครื่องปรับอากาศที่ใช้ในที่พักอาศัย เข้าใช้บริการ
56 ไร้อยวิธีดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เข้าใช้บริการ
57 100 คำถามสิ่งแวดล้อม เข้าใช้บริการ
58 สิ่งแวดล้อมของชาติ เข้าใช้บริการ
59 สิ่งแวดล้อมในชุมชน เข้าใช้บริการ
60 สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม เข้าใช้บริการ
61 การลดฝุ่นและควันพิษ ใครช่วยได้? เข้าใช้บริการ
62 สมุทรสากล เข้าใช้บริการ
63 ภูมิปัญญาชาวบ้าน เข้าใช้บริการ
64 รถ..ลดควันดำ เข้าใช้บริการ
65 รถโดยสารของท่านปล่อยควันดำหรือไม่? เข้าใช้บริการ
66 หยุดรับมลพิษในอากาศเพื่อสมรรถภาพปอด เข้าใช้บริการ
67 การดูแลรักษาเครื่องยนต์เพื่อลดมลพิษ เข้าใช้บริการ
68 การควบคุมฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง เข้าใช้บริการ
69 ขายอาหารอย่างไร? ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เข้าใช้บริการ
70 ความรู้เกี่ยวกับฝุ่นละออง เข้าใช้บริการ
71 สิ่งแวดล้อมกับมลพิษ เข้าใช้บริการ
72 การแปรรูปของใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ เข้าใช้บริการ
73 การขายอาหารตามบาทวิถี เข้าใช้บริการ
74 มาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม (ด้านอากาศ น้ำ ดิน เสียงความสั่นสะเทือน
ความร้อนและความเข้มแสงสว่าง)
เข้าใช้บริการ
75 กระดาษกับการอนุรักษ์ เข้าใช้บริการ
76 การจัดการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมกับสารสนเทศภูมิศาสตร์ เข้าใช้บริการ
77 โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้แผนปฏิบัติการ
"รวมพลังหาร 2 " สาระความรู้ ชีวิตหาร 2
เข้าใช้บริการ
78 โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ
"รวมพลังหาร 2 " สาระความรู้ เรื่องน่ารู้พลังงานโลก
เข้าใช้บริการ
79 โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้แผนปฏิบัติการ
"รวมพลังหาร 2 " สาระความรู้ เรื่องน่ารู้พลังงานไทย
เข้าใช้บริการ
80 สาระน่ารู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงาน (เครื่องใช้ไฟฟ้า) เข้าใช้บริการ
81 สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เข้าใช้บริการ
82 กรมป่าไม้ เข้าใช้บริการ
83 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เข้าใช้บริการ
84 การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย เข้าใช้บริการ
85 กรมควบคุมมลพิษ เข้าใช้บริการ
86 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เข้าใช้บริการ
87 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เข้าใช้บริการ
88 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เข้าใช้บริการ
89 บริษัทเทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด เข้าใช้บริการ
90 Greenpeace Thailand เข้าใช้บริการ
91 มูลนิธิโลกสีเขียว เข้าใช้บริการ


6. สถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 21 รายการ