วัตถุประสงค์ของหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยรังสิต1. เป็นแหล่งรวบรวม เก็บรักษา และให้บริการเอกสารและวัตถุจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยรังสิตอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นระบบระเบียบ ตามหลักวิชาการดำเนินงานจดหมายเหตุ

2. เป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยรังสิตในช่วงเวลาที่ผ่านมาซึ่งจะเป็นข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงและพัฒนาการของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

3. เป็นการรักษามรดกวัฒนธรรมทางปัญญาที่มีคุณค่าต่อการวางแผนและพัฒนางานมหาวิทยาลัยรังสิต อย่างต่อเนื่องทั้งในปัจจุบันและอนาคต

4. เป็นประจักษ์พยานที่สะท้อนถึงบทบาทของการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประวัติ ความรู้ และการพัฒนาด้านต่างๆของมหาวิทยาลัย

5. หอจดหมายเหตุมีบทบาทสำคัญในการปลูกฝังทัศนคติ และประเพณีอันดีงามของมหาวิทยาลัยรังสิตให้สืบทอดต่อไปถึงนักศึกษารุ่นต่อๆไป

วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยรังสิต1. รักษาคุณค่าเดิมของเอกสารทั้งสภาพทางกายภาพและสาระของเอกสาร

2. ควบคุมเอกสารให้อยู่ในระบบเพื่อความสะดวกในการใช้สอย    

3. ค้นหาเอกสารได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว                            

4. เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากร

หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารหอสมุด ชั้น 6 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทร. 02-997-222 ต่อ 3257 โทรสาร 02-997-222 ต่อ 3273