การให้บริการจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยรังสิต

     หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยรังสิต ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวกับข้อมูลสถาบัน เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา
ค้นคว้า และวิจัยแก่อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรในสถาบันและบุคคลภายนอกทั่วไปที่สนใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าใช้บริการ
 
การขอใช้เอกสาร/ทรัพยากรจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยรังสิต
     การขอใช้เอกสารและทรัพยากรจดหมายเหตุของหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยรังสิต ผู้ใช้สามารถสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยรังสิต จากนั้นให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอคำปรึกษาเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องการทราบ โดยผู้ใช้อาจแจ้งเลขทะเบียนของเอกสารนั้นๆแก่เจ้าหน้าที่ หรือหากไม่ทราบเลขทะเบียนเอกสารให้ติดต่อขอข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะทำการพิจารณาก่อนว่าสามารถให้ใช้บริการเอกสารนั้นได้หรือไม่ ทั้งนี้เพราะเอกสารบางส่วนมีชั้นความลับที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ และอาจจะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานเจ้าของเรื่องก่อน และการใช้เอกสารอนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะบริเวณที่จัดให้ภายในหอจดหมายเหตุ ชั้น 6 สำนักหอสมุด เท่านั้น และไม่อนุญาตให้ยืมเอกสารจดหมายเหตุออกนอกหอจดหมายเหตุ
 
ขั้นตอนการขอใช้บริการ
   1. ผู้ที่ต้องการใช้เอกสารจดหมายเหตุต้องกรอกแบบฟอร์มการขอใช้บริการในแบบฟอร์มที่กำหนดให้
   2. เอกสารที่ต้องการใช้ ต้องติดต่อขอใช้เอกสารจากเจ้าหน้าที่หอจดหมายเหตุเท่านั้น เพื่อไม่เกิดการชำรุดเสียหาย
   3. ผู้ประสงค์จะขอถ่ายสำเนาเอกสารจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยรังสิตต้องกรอกแบบฟอร์มขอ อนุญาตสำเนาเอกสาร พร้อมแสดงบัตรประชาชน บัตรข้าราชการหรือบัตรนักศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่งแก่เจ้าหน้าที่หอจดหมายเหตุ
 
ระเบียบการใช้เอกสารจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยรังสิต
   1. หากเป็นนักศึกษา/ศิษย์เก่า/บุคลากรมหาวิทยาลัยรังสิต สามารถขอใช้เอกสารได้โดยไม่ต้องแสดงหนังสือจากต้นสังกัด บุคคลภายนอกต้องมีหนังสือจากต้นสังกัดในการขอใช้เอกสาร
   2. บริการให้ยืมเพื่อใช้ค้นคว้าภายในห้องบริการเอกสารจดหมายเหตุเท่านั้น
   3. บริการถ่ายเอกสารเฉพาะเอกสารที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานเจ้าของเอกสารนั้นแล้ว
   4. บริการอ้างอิงเอกสารจดหมายเหตุ
   5. ห้ามนำอาหารเข้าหอจดหมายเหตุโดยเด็ดขาด
 
 
 

หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารหอสมุด ชั้น 6 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทร. 02-997-222 ต่อ 3257 โทรสาร 02-997-222 ต่อ 3273