ทรัพยากรของหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยรังสิต

 
     1. เอกสารจดหมายเหตุลายลักษณ์
          1.1 เอกสารสิ่งพิมพ์ เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นหรือรับไว้โดยหน่วยงาน หรือบุคคล หรือเกิดจากการดำเนินงานตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และเก็บเป็นหลักฐานของหน่วยงานนั้นๆ ได้แก่
          - หลักฐานที่เกี่ยวกับโครงการสำคัญๆ ในด้านนโยบาย
          - ระเบียบ คำสั่ง คู่มือ ที่เป็นต้นฉบับตัวจริง
          - เอกสารการประชุมของคณะกรรมการทำงานชุดต่างๆ
          - เอกสารการแบ่งส่วนงาน โครงสร้าง แผนภูมิต่างๆ
          - เอกสารทางการเงิน
          - รายงานการวิเคราะห์ทางวิชาการ สถิติ การวิจัย
          - เอกสารสรุปของผู้บริหารที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้น
          - เอกสารประชาสัมพันธ์
          - ประวัติหน่วยงาน
          - เอกสารส่วนบุคคล
          1.2 หนังสือ เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยรังสิตในด้านต่าง ๆ เช่น ประวัติความเป็นมา โครงสร้าง นโยบาย การบริหาร การดำเนินงาน และกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เป็นต้น หรือหนังสือที่จัดทำโดยหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย หรือเป็นผลงานของบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งบุคคลนอกมหาวิทยาลัยแต่มีเนื้อหาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยรังสิต
          1.3 ข่าวหรือบทความ จากวารสารหรือหนังสือพิมพ์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยรังสิต เนื้อหานั้นอาจมีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย หรือเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยในด้านใดด้าน หนึ่ง เช่น ข่าวเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยรังสิตหรือหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้น หรือจัดกิจกรรมร่วมกับองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย บทความที่บุคลากรมหาวิทยาลัยรังสิต หรือนักศึกษาเขียนไปลงในวารสาร หรือหนังสือพิมพ์ เฉพาะที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยบทความที่ หน่วยงาน หรือบุคคลภายนอกเขียนเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัย และ / หรือมีผลกระทบ ต่อมหาวิทยาลัย บทความที่กล่าวถึงผลงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต
 
     2. ของที่ระลึก/วัตถุจดหมายเหตุ
          2.1 ของที่ระลึก เป็นของจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่จัดทำขึ้นเนื่องในวาระต่างๆ และของที่ระลึกที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอก
          2.2 วัตถุ ได้แก่ เครื่องแบบนักศึกษา ครุยวิทยฐานะ เข็ม กระดุม และหัวเข็มขัด ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย เสื้อกีฬา ถ้วยรางวัล ฯลฯ
 
     3. โสตทัศนวัสดุจดหมายเหตุ ได้แก่ ภาพถ่าย ฟิล์ม แถบบันทึกเสียง ภาพยนตร์วีดิทัศน์ ฯลฯ
 
     4. วัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทซีดี
 
     5. แบบแปลน/แผนที่/แผนผัง
 
 
 

หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารหอสมุด ชั้น 6 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทร. 02-997-222 ต่อ 3257 โทรสาร 02-997-222 ต่อ 3273