หน้าหลัก ข้อมูลหอจดหมายเหตุ ข้อมูลมหาวิทยาลัยรังสิต คู่มือหอจดหมายเหตุ สืบค้นข้อมูล จดหมายเหตุออนไลน์ มหาวิทยาลัยรังสิต สำนักหอสมุด

 

ข้อมูลมหาวิทยาลัยรังสิต
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร
ประวัติมหาวิทยาลัยรังสิต
คุณพ่อประสิทธิ์ อุไรรัตน์
ตราสัญลักษณ์
สีประจำมหาวิทยาลัย
พิธีสถาปนามหาวิทยาลัยรังสิต
พิธีเฉลิมฉลอง 20 ปี มหาวิทยาลัยรังสิต
พระศรีศาสดา
เครื่องแบบนักศึกษา
ชุดครุยวิทยฐานะ
ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย
เพลงประจำมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการบริหาร
คณบดี
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ชื่อปริญญา อักษรย่อปริญญา
และสีครุยวิทยฐานะ
บัณฑิตเกียรตินิยม
 
 
Hall of Fame
อาจารย์ดีเด่น
    - อาจารย์สอนดีเด่นประจำปีการศึกษา 2553
    - อาจารย์สอนดีเด่น 6 ปีติดต่อกัน
(ปีการศึกษา 2548-2553)
    - อาจารย์สอนดีเด่น 3 ปีติดต่อกัน
(ปีการศึกษา 2551-2553)
บุคลากรดีเด่น
 
 
อำลา...อาลัย
ผศ.ดร.สืบแสง พรหมบุญ
คุณพิชัย วาสนาส่ง
 
 
 
 
 
 
 
อาจารย์ดีเด่น  
 
 
อาจารย์ดีเด่นประจำปี 2554
ชื่อ-สกุล
วิทยาลัย/ คณะ/หน่วยงาน
ประเภท
สาขา
ผศ.สุรพงษ์ เอี่ยมพิชัยฤทธิ์ ศิลปะและการออกแบบ อาจารย์ดีเด่นเฉพาะทาง การเป็นครู
ผศ.ดร.กาญจนา สุริยะพรหม เทคนิคการแพทย์ อาจารย์ดีเด่นเฉพาะทาง การวิจัย
อ.ภณสุทธิ์ สุทธิประการ เทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ดีเด่นเฉพาะทาง การประดิษฐ์
รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ดีเด่นเฉพาะทาง การบริการสังคม
อ.พัชรี รัตนพันธุ์ ศิลปะและการออกแบบ อาจารย์ดีเด่นเฉพาะทาง การบริการสังคม
 
อาจารย์ดีเด่นประจำปี 2553
ชื่อ-สกุล
วิทยาลัย/ คณะ/หน่วยงาน
ประเภท
สาขา
รศ.นันทชัย ทองแป้น วิทยาศาสตร์ อาจารย์ดีเด่น -
อ.Mitsuo Nakayama ศิลปศาสตร์ อาจารย์ดีเด่นเฉพาะทาง การเป็นครู
ผศ.ดร.สานนท์ ฉิมมณี เทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ดีเด่นเฉพาะทาง การแต่งตำรา
ผศ.พิศิษฐ์ นามจันทรา เทคนิคการแพทย์ อาจารย์ดีเด่นเฉพาะทาง การบริการสังคม
 
อาจารย์ดีเด่นประจำปี 2552
ชื่อ-สกุล
วิทยาลัย/ คณะ/หน่วยงาน
ประเภท
สาขา
อ.เบญจา สันติธนานนท์ บริหารธุรกิจ อาจารย์ดีเด่นเฉพาะทาง การเป็นครู
อ.อรทัย เหรียญทิพยะสกุล พยาบาลศาสตร์ อาจารย์ดีเด่นเฉพาะทาง การเป็นครู
ผศ.กาญจนา จันทร์ประเสริฐ วิทยาศาสตร์ อาจารย์ดีเด่นเฉพาะทาง การวิจัยและการประดิษฐ์
รศ.ดร.วิมล ชอบชื่นชม เทคนิคการแพทย์ อาจารย์ดีเด่นเฉพาะทาง การบริการสังคม
 
อาจารย์ดีเด่นประจำปี 2551
ชื่อ-สกุล
วิทยาลัย/ คณะ/หน่วยงาน
ประเภท
สาขา
ผศ.ปรีชา อนุพงษ์องอาจ วิทยาศาสตร์ อาจารย์ดีเด่นเฉพาะทาง การเป็นครู
ดร.สุดารัตน์ กรึงไกร วิทยาศาสตร์ อาจารย์ดีเด่นเฉพาะทาง การวิจัย
ดร.เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์ วิทยาศาสตร์ อาจารย์ดีเด่นเฉพาะทาง การแต่งตำรา
 
อาจารย์ดีเด่นประจำปี 2550
ชื่อ-สกุล
วิทยาลัย/ คณะ/หน่วยงาน
ประเภท
สาขา
ผศ.ดร.พิศมัย ประทุมทาน วิทยาศาสตร์ อาจารย์ดีเด่นเฉพาะทาง การเป็นครู
 
อาจารย์ดีเด่นประจำปี 2549
ชื่อ-สกุล
วิทยาลัย/ คณะ/หน่วยงาน
ประเภท
สาขา
ผศ.กาญจนา จันทร์ประเสริฐ วิทยาศาสตร์ อาจารย์ดีเด่นเฉพาะทาง การเป็นครู
อ.สรัลภาษณ์ พัชรมนัสพร ศิลปะและการออกแบบ อาจารย์ดีเด่นเฉพาะทาง การเป็นครู
ผศ.สวรรยา พงศ์ปริตร เทคนิคการแพทย์ อาจารย์ดีเด่นเฉพาะทาง การเป็นครู
รศ.ดร.ธมลวรรณ ส่วนอรุณสวัสดิ์ วิทยาศาสตร์ อาจารย์ดีเด่นเฉพาะทาง การวิจัย
รศ.วิทยากร เชียงกูล นวัตกรรมสังคม อาจารย์ดีเด่นเฉพาะทาง การแต่งตำรา
 
อาจารย์ดีเด่นประจำปี 2544
ชื่อ-สกุล
วิทยาลัย/ คณะ/หน่วยงาน
ประเภท
สาขา
รศ.พิศประไพ สาระศาลิน ศิลปะและการออกแบบ อาจารย์ดีเด่นเฉพาะทาง การเป็นครู
รศ.นันทชัย ทองแป้น วิทยาศาสตร์ อาจารย์ดีเด่นเฉพาะทาง การประดิษฐ์
อ.บุรินทร์ คณะเจริญ วิทยาศาสตร์ อาจารย์ดีเด่นเฉพาะทาง การประดิษฐ์
 
อาจารย์ดีเด่นประจำปี 2543
ชื่อ-สกุล
วิทยาลัย/ คณะ/หน่วยงาน
ประเภท
สาขา
อ.สุเทพ มงคลเลิศลพ วิทยาศาสตร์ อาจารย์ดีเด่นเฉพาะทาง การเป็นครู
 
อาจารย์ดีเด่นประจำปี 2542
ชื่อ-สกุล
วิทยาลัย/ คณะ/หน่วยงาน
ประเภท
สาขา
ผศ.สุดจิต สนั่นไหว สถาปัตยกรรมศาสตร์ อาจารย์ดีเด่นเฉพาะทาง การเป็นครู
ผศ.กีรติ ลีวัจนกุล วิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ดีเด่นเฉพาะทาง การแต่งตำรา
 
อาจารย์ดีเด่นประจำปี 2541
ชื่อ-สกุล
วิทยาลัย/ คณะ/หน่วยงาน
ประเภท
สาขา
ผศ.วนิดา พงศ์สถาพร เทคนิคการแพทย์ อาจารย์ดีเด่นเฉพาะทาง การเป็นครู
อ.อรวรรณ อุทัยเสน พยาบาลศาสตร์ อาจารย์ดีเด่นเฉพาะทาง สาขาการบริการสังคม
 
อาจารย์ดีเด่นประจำปี 2540
ชื่อ-สกุล
วิทยาลัย/ คณะ/หน่วยงาน
ประเภท
สาขา
ศ.ดร.สสี ปันยารชุน เภสัชศาสตร์ อาจารย์ดีเด่น -
อ.ธเนศ ศรีสถิตย์ ศิลปศาสตร์ อาจารย์ดีเด่นเฉพาะทาง การเป็นครู
อ.บรรจบ พลาวงศ์ ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม อาจารย์ดีเด่นเฉพาะทาง การบริการสังคม
 
อาจารย์ดีเด่นประจำปี 2539
ชื่อ-สกุล
วิทยาลัย/ คณะ/หน่วยงาน
ประเภท
สาขา
ผศ.ร.ต.หญิง ดร.วรรณี ศุขสาตร วิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ดีเด่น -
อ.อนงค์ นาคสวัสดิ์ ศิลปศาสตร์ อาจารย์ดีเด่นเฉพาะทาง การเป็นครู
อ.ปรีชา แดงโรจน์ ศิลปศาสตร์ อาจารย์ดีเด่นเฉพาะทาง การบริการสังคม