หน้าหลัก ข้อมูลหอจดหมายเหตุ ข้อมูลมหาวิทยาลัยรังสิต คู่มือหอจดหมายเหตุ สืบค้นข้อมูล จดหมายเหตุออนไลน์ มหาวิทยาลัยรังสิต สำนักหอสมุด

 

ข้อมูลมหาวิทยาลัยรังสิต
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร
ประวัติมหาวิทยาลัยรังสิต
คุณพ่อประสิทธิ์ อุไรรัตน์
ตราสัญลักษณ์
สีประจำมหาวิทยาลัย
พิธีสถาปนามหาวิทยาลัยรังสิต
พิธีเฉลิมฉลอง 20 ปี มหาวิทยาลัยรังสิต
พระศรีศาสดา
เครื่องแบบนักศึกษา
ชุดครุยวิทยฐานะ
ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย
เพลงประจำมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการบริหาร
คณบดี
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ชื่อปริญญา อักษรย่อปริญญา
และสีครุยวิทยฐานะ
บัณฑิตเกียรตินิยม
 
 
Hall of Fame
อาจารย์ดีเด่น
    - อาจารย์สอนดีเด่นประจำปีการศึกษา 2553
    - อาจารย์สอนดีเด่น 6 ปีติดต่อกัน
(ปีการศึกษา 2548-2553)
    - อาจารย์สอนดีเด่น 3 ปีติดต่อกัน
(ปีการศึกษา 2551-2553)
บุคลากรดีเด่น
 
 
อำลา...อาลัย
ผศ.ดร.สืบแสง พรหมบุญ
คุณพิชัย วาสนาส่ง
 
 
 
 
 
 
 
บุคลากรดีเด่น  
 
 
บุคลากรดีเด่นปี 2554
ชื่อ-สกุล หน่วยงาน
ดร. วราวรรณ สุวรรณผาติ คณะศิลปและการออกแบบ
ผศ. ศิริวรรณ วาสุกรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางอุไรวรรณ จุลพันธุ์ บัณฑิตวิทยาลัย
นางสาวดารณี อิทธิยาภรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะแพทย์แผนตะวันออก
นางชุติมา สำเภาทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะวิทยาศาสตร์
นางขนิษฐา ชาญช่าง เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะนิเทศศาสตร์
นายสุเทพ ทำคล่อง เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์
นางธนาพร คร้ามแสง เจ้าหน้าที่ สำนักงานหอพัก
นางทิพวัลย์ วิภามณีโรจน์ เจ้าหน้าที่สำนักงานงบประมาณ
นางสาวสุพัตรา จับบาง หัวหน้างานระเบียน สำนักงานทะเบียน
นางสาววิภาณี ซีลั่น* สำนักงานประชาสัมพันธ์
นายอรรถยา สุนทรายน* สำนักงานประชาสัมพันธ์
* หมายเหตุ : รางวัลจิตอาสาดีเด่น << กลับไปที่ตัวเลือก
 
 
บุคลากรดีเด่นปี 2553
ชื่อ-สกุล หน่วยงาน
นางสาวภัทรภร ทองหรี่ สำนักงานมาตรฐานวิชาการ
นายวันชัย เกสร สำนักงานอาคารและสิ่งแวดล้อม
นางเด่นฤดี วัชรโยธิน คณะวิทยาศาสตร์
ดร.น้ำอ้อย ภักดีวงศ์ คณะพยาบาลศาสตร์
นายมณี วงเวียนคำ สำนักงานอาคารและสิ่งแวดล้อม
นางสาวมณี พวงเงิน สำนักงานหอพัก
นายสมบัติ พุฒตาล ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน
นางวงเดือน สวามีชัย วิทยาลัยดนตรี
นางสาววิลัยพร ภาคบุปผา สำนักงานทะเบียน
นางสมควร เสมอ คณะศิลปศาสตร์
 
บุคลากรดีเด่นปี 2552
ชื่อ-สกุล หน่วยงาน
นายสายสินทร์ เชื้อคำสี คณะเภสัชศาสตร์
นางสุมณฑา สุขมามอญ สำนักงานงบประมาณ
นางสาวกาญจนา อุตสาห์การ คณะนิเทศศาสตร์
นางภวันตี มรคา คณะวิทยาศาสตร์
นางบรรจง เท้าพิณ สำนักงานอาคารและสิ่งแวดล้อม
นายเพชรเจริญ วิภามณีโรจน์ คณะการแพทย์แผนตะวันออก
นางจิรวรรณ เคราะห์ดี สำนักงานทะเบียน
นางสาวนิภาภรณ์ อิทรกุล สำนักงานรับนักศึกษา
นางชฎารัตน์ บุญถนอม คณะศิลปะและการออกแบบ
นายวันชัย นิลจำรัส สำนักงานจัดซื้อ
 
บุคลากรดีเด่นปี 2551
ชื่อ-สกุล หน่วยงาน
นางรัตนา สุวรรณลออ สำนักงานบุคคล
นายวิจารณ์ สาระศาลิน สำนักงานอธิการบดี
นางสาวกนกกร ชุแก้ว สำนักงานกิจการนักศึกษา
นายสุเทพ มงคลเลิศลพ คณะวิทยาศาสตร์
นางสาวพิรุณ รักเชื้อ สำนักงานอาคารและสิ่งแวดล้อม
นางนันทนัช ภาคบุตร วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
ดร.วารินทร์ บินโฮเซ็น คณะพยาบาลศาสตร์
นางสาวผการัตน์ จำปาน้อย สำนักงานทะเบียน
นางสาวสุขศรี เปล่งปลั่ง สำนักงานรับนักศึกษา
นางมาเลียม รัตน์วัฒนชัยกุล คณะเภสัชศาสตร์
 
บุคลากรดีเด่นปี 2550
ชื่อ-สกุล หน่วยงาน
นางเบญจางค์ เทศพันธุ์ ฝ่ายวางแผนและพัฒนา
นายปัญญา ศรีสุวรรณ สำนักงานอาคารและสิ่งแวดล้อม
นางสาวพเยาว์ อมิตเดช ฝ่ายวิชาการ
นางพรรณี หาญณรงค์ สำนักงานรับนักศึกษา
นายวสันต์ ยอดอิ่ม คณะศิลปะและการออกแบบ
นายวสันต์ อัครวงษ์ สำนักงานจัดซื้อ
นางสาวสุกัลยา วงศ์ชมบุญ คณะศิลปศาสตร์
นายสุชาติ รอดรัตน์ คณะเทคนิคการแพทย์
นางหทัยรัตน์ พงษ์ศิริ คณะนิเทศศาสตร์
นางอาทิมนต์ วุฒิพงศ์ คณะเภสัชศาสตร์
 
บุคลากรดีเด่นปี 2549
ชื่อ-สกุล หน่วยงาน
นางสาวสวรรยา พงษ์ปริตร คณะเทคนิคการแพทย์
นายเพชร วิภามณีโรจน์ แผนกงบประมาณ
นางพัชรา หาญเจริญกิจ สำนักหอสมุด
นางสาวกีรติ พลดอน คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ
นางนงนุช ศิริสงวนวงศ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายกิตติศักดิ์ ไตรพิพัฒน์พรชัย สำนักงานมาตราฐานวิชาการ
ดร.กัลยรัตน์ หล่อมณีนพรัตน์ สำนักงานวางแผนพัฒนาคุณภาพ
นางสาวพัชรี รัตนพันธุ์ คณะศิลปกรรม
นางศุภฉัตร คงคา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวนันทนา วีระชน ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 
บุคลากรดีเด่นปี 2548
ชื่อ-สกุล หน่วยงาน
นางกัญจน์นิตา สุเชาว์อินทร์ คณะศิลปศาสตร์
ผศ.รุจาภา แพ่งเกษร คณะบริหารธุรกิจ
ผศ.ดร.กฤษณ์ ทองเลิศ คณะนิเทศศาสตร์
นายวิชัย เล็กอุทัย คณะศิลปศาสตร์
ผศ.ดร.ปถมาพร สุกปลั่ง คณะวิทยาศาสตร์
นางพัชรา สายเสือ คณะเภสัชศาสตร์
นายสมหมาย รัตนมาตร์ สำนักงานหอพัก
นางปราณี บุญญา พัฒนาคุณภาพชีวิต
นางสาวสมคิด กล่ำจันทร์ สำนักงานอาคารและสิ่งแวดล้อม
นายประสงค์ ขาวลูกจันทร์ สำนักงานอาคารและสิ่งแวดล้อม
 
บุคลากรดีเด่นปี 2547
ชื่อ-สกุล หน่วยงาน
นางสาววัฒนา อัครวงศ์ สำนักงานประกันคุณภาพ
นางสาวอุษามณี สันติเวศม์ คณะบริหารธุรกิจ
นางสาวมัลลิกา เกสร แผนกการเงิน
นางจีรนันท์ ทองแป้น คณะวิทยาศาสตร์
นายพรกฤษณา สวัสดี แผนกไฟฟ้าและสุขาภิบาล
นางรัชฏา วิวัฒน์สกุลเจริญ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
นางนฤมล พฤกษศิลป์ สำนักหอสมุด
นายวินัย บุญคง คณะนิเทศศาสตร์
นายชาลี ไกรฤกษ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
นางโกสุม เศรษฐวงศ์ ์ คณะพยาบาลศาสตร์