นโยบายการจัดหาเอกสารและวัตถุจดหมายเหตุหอจดหมายเหตุ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวม คัดเลือก ประเมินคุณค่า จัดเก็บ เอกสารจดหมายเหตุ และวัตถุจดหมายเหตุ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางการบริหาร ทางกฎหมาย และประวัติการพัฒนาการของมหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อเก็บรักษา และให้บริการทั้ง คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจทั่วไปได้ใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษา ค้นคว้า และวิจัย ทรัพยากรที่จัดหา คือ

1. เอกสารจดหมายเหตุซึ่งหมายถึงเอกสารที่สิ้นกระแสการใช้งานที่หน่วยงานได้จัดทำขึ้นหรือรับไว้เพื่อ การปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและได้รับการประเมินว่ามีคุณค่าถาวร ควรที่จะเก็บรักษาไว้ในหอจดหมายเหตุ

2. วัตถุจดหมายเหตุซึ่งหมายถึงวัตถุที่มหาวิทยาลัยจัดทำขึ้นและของที่ระลึกที่ได้รับมอบจากองค์การ สถาบัน หรือหน่วยงาน เนื่องในวาระต่างๆ

หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารหอสมุด ชั้น 6 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทร. 02-997-222 ต่อ 3257 โทรสาร 02-997-222 ต่อ 3273