หน้าหลัก ข้อมูลหอจดหมายเหตุ ข้อมูลมหาวิทยาลัยรังสิต คู่มือหอจดหมายเหตุ สืบค้นข้อมูล จดหมายเหตุออนไลน์ มหาวิทยาลัยรังสิต สำนักหอสมุด

 

ดาวน์โหลดคู่มือ
สารบัญ
คำนำ
บทนำ
งานบริการ
งานเทคนิค
การนำเอกสารใส่แฟ้ม
การนำเอกสารใส่กล่อง
ผังตู้เก็บเอกสาร
• ภาคผนวก
   - หนังสือขออนุญาตใช้เอกสาร
   - แบบส่งมอบ/ใบแนบรายการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คู่มือประจำหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยรังสิต
 
     "คู่มือการจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุ หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยรังสิต" จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นคู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติงานในการจัดเก็บสิ่งพิมพ์ของหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อเตรียมให้บริการแก่ผู้ใช้ โดยคู่มือเล่มนี้รวมรวมจากระบบการจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุตามหลักวิชาและจากแนวปฏิบัติของหอจดหมายเหตุหลายๆ แห่งเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและให้บริการของบุคลากรหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยรังสิต
      ผู้จัดทำ "คู่มือการจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุ หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยรังสิต" จะทำการแก้ไขและปรับปรุงคู่มือฯ เล่มนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานของหอจดหมายเหตุ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็ว
 
 
 
พัชรา หาญเจริญกิจ
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและหัวหน้าหอจดหมายเหตุ