มหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นความสำคัญของห้องสมุดจึงอนุมัติให้สร้างอาคารหอสมุดขึ้นเป็นเอกเทศ การก่อสร้าง ห้องสมุดเริ่มเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2530 มีเนื้อที่ ใช้สอยทั้งสิ้นประมาณ 9,300 ตารางเมตร แบ่งเป็นเนื้อที่สำหรับใช้สอยของหน่วยงานอื่นๆ บริเวณชั้นหนึ่ง ประมาณ 1,000 ตารางเมตร จึงเหลือเนื้อที่ สำหรับกิจการห้องสมุดประมาณ8,000 กว่าตารางเมตร สามารถบรรจุผู้อ่านได้ประมาณ 2,000 กว่าคน และจุหนังสือได้ประมาณ4,000,000 เล่ม การก่อสร้างเสร็จ เมื่อปลายเดือนกันยายน 2532 ราคาค่าก่อสร้าง พร้อมอุปกรณ์ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 37 ล้านบาท ทำให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและตรง กับความต้องการ  เข้าชม  
จำนวนผู้เยี่ยมชม
 
หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารหอสมุด ชั้น 6 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทร. 02-997-222 ต่อ 3257 โทรสาร 02-997-222 ต่อ 3273