บุคลากรประจำหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยรังสิต

 
         1. นางพัชรา หาญเจริญกิจ
         ตำแหน่ง :   รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา , หัวหน้าหอจดหมายเหตุ
         โทรศัพท์ :   3257
         E-mail :   2830004@rsu.ac.th
 
         2. นางสาวจุฑาทิพย์ นิยมรัตน์
         ตำแหน่ง :   บรรณารักษ์
         โทรศัพท์ :   3257
         E-mail :   5390087@rsu.ac.th
 

หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารหอสมุด ชั้น 6 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทร. 02-997-222 ต่อ 3257 โทรสาร 02-997-222 ต่อ 3273