หน้าหลัก ข้อมูลหอจดหมายเหตุ ข้อมูลมหาวิทยาลัยรังสิต คู่มือหอจดหมายเหตุ สืบค้นข้อมูล จดหมายเหตุออนไลน์ มหาวิทยาลัยรังสิต สำนักหอสมุด

 

ข้อมูลหอจดหมายเหตุ
ประวัติความเป็นมา
วัตถุประสงค์
นโยบายการจัดหาฯ
โครงสร้างหอจดหมายเหตุ
บุคคลากร
ทรัพยากร
งานบริการ
งานเทคนิค
เวลาทำการ
ติดต่อเรา
ดาวน์โหลดหนังสือขอใช้เอกสาร
จดหมายเหตุ
ดาวน์โหลดแบบส่งมอบเอกสาร/วัตถุ และใบแนบรายการเอกสาร/วัตถุที่ส่งมอบ
หอจดหมายเหตุ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติความเป็นมาของหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยรังสิต
 
     หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นโครงการหนึ่งในดำริของ ดร.อุทัย ทุติยะโพธิ อดีตผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เนื่องจากเห็นว่า มหาวิทยาลัยรังสิตเพิ่งเริ่มก่อตั้งทำให้ง่ายและสะดวกต่อการรวบรวม จัดเก็บ และ ค้นหาเอกสารที่เป็นประวัติของมหาวิทยาลัยรังสิต ประกอบกับคุณพ่อ ประสิทธิ์ อุไรรัตน์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยรังสิตได้มอบของที่ระลึกที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ ซึ่งมหาวิทยาลัยรังสิตได้ติดต่อกับมหาวิทยาลัยอื่นมาให้ห้องสมุดเก็บรักษาเพื่อเป็นที่รำลึกสำหรับอนุชนรุ่นหลังและอนุสรณ์ของมหาวิทยาลัยรังสิต ดร.อุทัย ทุติยะโพธิ จึงได้ขออนุมัติเงินจากมหาวิทยาลัย จำนวน 1,375,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่อนห้าพันบาทถ้วน) ปรับปรุงพื้นที่เป็น "หอจดหมายเหตุ" ที่บริเวณชั้น 6 อาคารหอสมุดซึ่งโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2542 ปัจจุบันมีเอกสารและวัตถุจดหมายเหตุเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยรังสิตให้บริการแก่อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจทั่วไปมากกว่า 1,000 รายการ
     มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีผลงานเป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ นับตั้งแต่ได้มีการสถาปนามหาวิทยาลัยแห่งนี้เมื่อปี พ.ศ. 2528 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยรังสิตได้มีการพัฒนามาเป็นลำดับทั้งในด้านการเรียนการสอนและความรับผิดชอบต่อสังคม การค้นคว้าและวิจัย กิจกรรมนักศึกษาและชีวิตภายในมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆซึ่งมีส่วนทำให้มหาวิทยาลัยเจริญและคงความเป็นสถาบันที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสำเร็จการศึกษาออกไปเป็นบุคคลที่มีบทบาทในวงการต่างๆ ของสังคมตั้งแต่รุ่นแรกๆ จนถึงปัจจุบัน
     ความเป็นมาและเรื่องราวที่ทรงคุณค่าต่อการศึกษาค้นคว้าและการเผยแพร่เพื่อเป็นแบบอย่างอันดีงามแก่อนุชนรุ่นหลังโดยเฉพาะผู้ที่ก้าวเข้ามาศึกษา ในสถาบันแห่งนี้ได้ถูกบันทึกไว้ในรูปของเอกสารและวัสดุสิ่งของซึ่งเมื่อสิ้นกระแสการปฏิบัติงานของหน่วยงานและได้รับการวินิจฉัยพิจารณาว่ามีคุณค่าจะถูกเก็บรักษาเป็นจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยต่อไป
     เอกสารและวัสดุสิ่งของที่ได้รับการประเมินว่ามีคุณค่าเหล่านี้ถือเป็นจดหมายเหตุที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เนื่องจากเรื่องราว ที่ปรากฏในเอกสารหรือวัตถุจดหมายเหตุไม่ว่าจะเป็นเอกสารของมหาวิทยาลัย เอกสารส่วนบุคคล สิ่งพิมพ์ของมหาวิทยาลัย ภาพถ่าย ภาพยนตร์วีดิทัศน์ เครื่องแบบนักศึกษา หรือของที่ระลึกที่มหาวิทยาลัยจัดทำขึ้นเนื่องในวาระต่าง ๆ ล้วนเป็นหลักฐานที่บันทึกและบอกเล่าเรื่องราว ความทรงจำ และเหตุการณ์สำคัญที่สะท้อนภูมิหลังเชิงประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี ผู้บริหารสามารถใช้ประโยชน์จากเอกสารและวัตถุจดหมายเหตุในการกำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัย อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจทั่วไปสามารถใช้ประโยชน์จากเอกสารและวัตถุจดหมายเหตุเพื่อการศึกษาค้นคว้าและวิจัย โดยเฉพาะเอกสารจดหมายเหตุถือเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงประวัติและพัฒนาการของการดำเนินของหน่วยงานเจ้าของเอกสาร และใช้คุ้มครองสิทธิผลประโยชน์ทั้งของมหาวิทยาลัยและบุคลากรของมหาวิทยาลัย