EPlogo          One Search

Keyword Title Author

ข่าวสำนักหอสมุด
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2558  
กำหนดการยืม-คืน หนังสือและสื่อโสตทัศน์ประจำภาคกาีรศึกษาที่
     S/2559
  
รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลตอบคำถามออนไลน์ ebook จากสำนักพิมพ์ Elsevier
     สามารถติดต่อรับของรางวัลได้ที่เคาน์เตอร์บริการชั้น 3 สำนักหอสมุด
     โทร.3467
  
สำนักหอสมุดขอเชิญใช้บริการสืบค้น/ยืมทรัพยากรระหว่างห้องสมุด
     TU-THAIPUL ผ่านระบบ EDS (EBSCO Discovery Service)
     โดยสามารถใช้บริการผ่านเว็บไซต์สำนักหอสมุด
  
การเปิด-ปิด บริการภาค S/2559  
ขอเชิญตรวจสอบบทความวิจัยก่อนการเผยแพร่โดยใช้โปรแกรม
      อักขราวิสุทธิ์
  
ขอเชิญใช้ RSU Library eBook บนอุปกรณ์แท็บแล็ต/สมาร์ทโฟน
     ในระบบ iOS

More...

หนังสือน่าอ่าน

อ่าน eBook น่าสนใจบนมือถือด้วย QR Code

สื่อโสตทัศน์น่าสนใจ

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
Web Counters
Website Hit Counter