สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด

EPlogo          One Search

Keyword Title Author

ข่าวสำนักหอสมุด
ข้อมูลส่วนกลางตามตัวบ่งชี้ สกอ. ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักหอสมุด
     ประจำปีการศึกษา 2556
  
กำหนดการยืม-คืน หนังสือและสื่อโสตทัศน์ประจำภาคการศึกษาที่ S/2557
การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
การต่ออายุการยืมหนังสือ/สื่อโสตทัศน์ ประจำภาค S/2557
การเปิดบริการ ภาคการศึกษาที่ s/2557
More...

หนังสือน่าอ่าน

สื่อโสตทัศน์น่าสนใจ

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
Web Counters
Website Hit Counter