สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด

EPlogo          One Search

Keyword Title Author

ข่าวสำนักหอสมุด
อีโบล่า : ข้อมูลและงานวิจัย  
ข้อมูล Scopus  
      ทดลองใช้ฐานข้อมูล Scopus ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557  
เชิญใช้วารสารออนไลน์ของสำนักพิมพ์ SAGE Journal
กิจกรรมตามหายอดนักอ่าน ครั้งที่ 7
กิจกรรมยืมมาก ลุ้นมาก ครั้งที่ 7
ข้อมูลส่วนกลางตามตัวบ่งชี้ สกอ. ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักหอสมุด
     ประจำปีการศึกษา 2556

More...

หนังสือน่าอ่าน

สื่อโสตทัศน์น่าสนใจ

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
Web Counters
Website Hit Counter