สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด

EPlogo          One Search

Keyword Title Author

ข่าวสำนักหอสมุด
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   
ประกาศเรื่องการเข้าใช้ฐานข้อมูล IEEE/IEL ผ่าน VPN ขัดข้อง   
ขอเชิญใช้ RSU Library eBook บนอุปกรณ์แท็บแล็ต/สมาร์ทโฟน
     ในระบบ iOS
  
รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล "กิจกรรมยืมมากบุ้นมาก ครั้งที่ 8" เดือน ส.ค.58  
นิทรรศการอาเซียน  
ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย  
ขอเชิญร่วมกิจกรรมยืมมาก...ลุ้นมาก ครั้งที่ 8   
ดาวน์โหลดเอกสารการสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาส 30 ปีแห่งความร่วมมือ
     ระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) เรื่อง "ห้องสมุดสถาบัน
     อุดมศึกษากับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21" วันที่ 12-13 มี.ค.58

เชิญใช้วารสารออนไลน์ของสำนักพิมพ์ SAGE Journal
More...

หนังสือน่าอ่าน

อ่าน eBook น่าสนใจบนมือถือด้วย QR Code

สื่อโสตทัศน์น่าสนใจ

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
Web Counters
Website Hit Counter