สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด

EPlogo          One Search

Keyword Title Author

ข่าวสำนักหอสมุด
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   
ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย "Landmark สำนักหอสมุด กับมุมมอง
     ประทับใจ"
  
รายชื่อผู้ที่ยังไม่ได้มารับรางวัล "กิจกรรมยืมมากลุ้นมาก ครั้งที่ 8"  
ขอเชิญร่วมกิจกรรมหนังสือ "สื่อความรัก"  
ขอเชิญชมนิิทรรศการประมวลเหตุการณ์สำคัญของมหาวิทยาลัยรังสิต
     "จากวันวาน...ถึงวันนี้ ๓๐ ปี มหาวิทยาลัยรังสิต"
  
ขอเชิญตรวจสอบบทความวิจัยก่อนการเผยแพร่โดยใช้โปรแกรม
      อักขราวิสุทธิ์
  
ภาพกิจกรรมพัฒนาพื้นที่สีเขียว เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559  
ประกาศเรื่องการเข้าใช้ฐานข้อมูล IEEE/IEL ผ่าน VPN ขัดข้อง
ภาพศึกษาดูงานการพัฒนานวัตกรรม การเรียนรู้และดูงานห้องสมุด
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอเชิญใช้ RSU Library eBook บนอุปกรณ์แท็บแล็ต/สมาร์ทโฟน
     ในระบบ iOS

More...

หนังสือน่าอ่าน

อ่าน eBook น่าสนใจบนมือถือด้วย QR Code

สื่อโสตทัศน์น่าสนใจ

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
Web Counters
Website Hit Counter